Vissa inomhusmiljöfrågor

BOUs betänkande 2001/02:BOU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2002

Beslut

Mål för inomhusmiljön (BoU14)

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kompletteras med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. För att uppnå målet ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/ kubikmeter luft och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/kubikmeter luft. Riksdagen beslutade vidare om medel för utbildning på radonområdet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-23
Justering: 2002-05-16
Trycklov: 2002-05-21
Reservationer 9
Betänkande 2001/02:BOU14

Mål för inomhusmiljön (BoU14)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kompletteras med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte skall påverka hälsan negativt. För att uppnå målet ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/ kubikmeter luft och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/kubikmeter luft. Riksdagen föreslås vidare godkänna regeringens förslag om medel för utbildning på radonområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-31
4

Beslut

Beslut: 2002-06-04
11 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Delmål för inomhusmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmål för inomhusmiljön inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:128 punkt 1 och avslår motion 2001/02:Bo27 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m0000
c16002
fp14002
kd40002
v39004
mp15001
-1001
Totalt24977023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Medel för utbildning på radonområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda ramanslaget 31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för år 2002 också får användas för utbildning på radonområdet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:128 punkt 2.

3. Handläggningen av radonbidraget

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo29 yrkande 6.

Reservation 2 (kd)

4. Anslag för åtgärder mot radon m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo28 yrkande 2.

Reservation 3 (c)

5. Nationellt register för radon- och ventilationsstatus

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo27 yrkande 3.

Reservation 4 (m, -)

6. Åtgärder mot radon i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo29 yrkandena 3-5.

Reservation 5 (kd)

7. Byggnadsdeklarationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo28 yrkande 12, 2001/02:Bo257 och 2001/02:Bo261.

Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s125006
m76005
c01602
fp14002
kd39012
v39004
mp15001
-1001
Totalt30916123

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Lågfrekvent buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo252.

9. Byggforskning och experimentbyggande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo28 yrkandena 3 och 4 samt 2001/02:Bo29 yrkande 2.

Reservation 7 (c, kd)

10. Nationellt handlingsprogram för inomhusmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo28 yrkande 1, 2001/02:Bo29 yrkande 1, 2001/02:Bo325 yrkande 23 och 2001/02:So497 yrkande 14.

Reservation 8 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m76104
c01602
fp01402
kd04002
v39004
mp14002
-0000
Totalt25372024

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Övriga åtgärder för en god inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo28 yrkandena 5-11.

Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s125006
m75105
c01602
fp12103
kd40002
v38014
mp15001
-1001
Totalt30618124

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag