Vissa konkurrensfrågor

Näringsutskottets bet 2009/10:NU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2010

Beslut

Ändringar i konkurrenslagstiftningen (NU24)

Avtal och samarbeten mellan företag som begränsar eller snedvrider konkurrensen inom en bransch är olagliga. Dessa uppgörelser kallas för konkurrensbegränsande avtal. Riksdagen har nu beslutat om ändringar i den lag som reglerar gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Förändringarna är en anpassning till en ny förordning från EU-kommissionen. Förändringarna innebär att samma regler ska gälla för bedömningen av vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn, oberoende av om svensk eller EU:s konkurrensrätt är aktuell. Ändringen ska börja gälla den 1 oktober. Dessutom föreslås några andra ändringar i konkurrenslagstiftningen för att anpassa denna till Lissabonfördraget. Dessa ändringar ska börja gälla den 1 augusti.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-29
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-26
Trycklov: 2010-05-26
Reservationer 1
bet 2009/10:NU24

Ändringar i konkurrenslagstiftningen (NU24)

Avtal och samarbeten mellan företag som begränsar eller snedvrider konkurrensen inom en bransch är olagliga. Dessa uppgörelser kallas för konkurrensbegränsande avtal.

Regeringen föreslår nu ändringar i den lag som reglerar gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Förändringarna är en anpassning till en ny förordning från EU-kommissionen. Förändringarna innebär att samma regler ska gälla för bedömningen av vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn, oberoende av om svensk eller EU:s konkurrensrätt är aktuell.

Ändringen föreslås börja gälla den 1 oktober. Dessutom föreslås några andra ändringar i konkurrenslagstiftningen för att anpassa denna till Lissabonfördraget. Dessa ändringar kan börja gälla den 1 augusti.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-03
4

Beslut

Beslut: 2010-06-15
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa ändringar i konkurrenslagstiftningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn,
b) lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,
c) lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler,
d) lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., dock med ändringen att 4 § ska ha lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 3,
e) lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:196 punkterna 1-3 och 5 samt bifaller delvis proposition 2009/10:196 punkt 4.

2. Olika frågor om konkurrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T528 yrkande 3, 2008/09:N242, 2008/09:N365, 2008/09:N391, 2009/10:Fi313 och 2009/10:T230 yrkande 3.

3. Om- och avregleringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N348, 2009/10:N286 och 2009/10:N442.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m850011
c27002
fp24004
kd21003
v01804
mp01801
-1000
Totalt158153038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag