Vissa kulturmiljöfrågor

Kulturutskottets bet 2009/10:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2010

Beslut

Vissa kulturmiljöfrågor (KrU8)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen sin inställning till vissa kulturmiljöfrågor. Regeringen beskriver bland annat de norrländska kyrkstäderna som utgör en värdefull del av vårt kulturarv. Regeringen anser att det är viktigt att dessa skyddas och bevaras för framtiden men gör samtidigt bedömningen det redan idag finns ett tydligt skydd i plan- och bygglagen, kulturminneslagen och miljöbalken. I skrivelsen görs även bedömningen att den europeiska landskapskonventionen bör ratificeras. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-04
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-02-24
Trycklov: 2010-02-24
bet 2009/10:KrU8

Vissa kulturmiljöfrågor (KrU8)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen sin inställning till vissa kulturmiljöfrågor. Regeringen beskriver bland annat de norrländska kyrkstäderna som utgör en värdefull del av vårt kulturarv. Regeringen anser att det är viktigt att dessa skyddas och bevaras för framtiden men gör samtidigt bedömningen det redan idag finns ett tydligt skydd i plan- och bygglagen, kulturminneslagen och miljöbalken. I skrivelsen görs även bedömningen att den europeiska landskapskonventionen bör ratificeras. Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-04
4

Beslut

Beslut: 2010-03-10
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om historiskt värdefull bebyggelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:74 till handlingarna.

2. Arkeologiska utgrävningskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr230.

3. Uppåkra fornlämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr280 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Kr327 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Kr330.