Vissa regler om ränta i samband med återkrav

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2007

Beslut

Försäkringskassan ska kunna kräva ränta vid återkrav (SfU6)

Försäkringskassan ska kunna kräva ränta vid återkrav av socialförsäkringsförmåner. Det innebär att personer som är skyldiga att återbetala en socialförsäkringsförmån och som har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har fått anstånd med betalningen ska betala ränta. Personer som inte återbetalat ett återkrävt belopp i rätt tid ska betala dröjsmålsränta med en högre räntesats. Försäkringskassan ska kunna helt eller delvis ta tillbaka kravet på ränta. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007 och ska tillämpas första gången på återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter att lagen började gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-13
Justering: 2007-03-27
Betänkande publicerat: 2007-03-28
Trycklov: 2007-03-28
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:SfU6

Försäkringskassan ska kunna kräva ränta vid återkrav (SfU6)

Försäkringskassan ska kunna kräva ränta vid återkrav av socialförsäkringsförmåner. Det innebär att personer som är skyldiga att återbetala en socialförsäkringsförmån och som har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har fått anstånd med betalningen ska betala ränta. Personer som inte återbetalat ett återkrävt belopp i rätt tid ska betala dröjsmålsränta med en högre räntesats. Försäkringskassan ska kunna helt eller delvis ta tillbaka kravet på ränta. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007 och ska tillämpas första gången på återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter att lagen började gälla. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-11
4

Beslut

Beslut: 2007-04-11
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf5 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Sf6 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Sf7 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Sf8 yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m90007
c25004
fp22006
kd21003
v01903
mp01801
Totalt158150041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uppsåt beträffande underlåten återbetalning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf7 yrkande 3.

Reservation 2 (v)

3. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
3. lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder,
4. lag om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,
5. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
6. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
7. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
8. lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,
9. lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader,
10. lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning,
11. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
12. lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
13. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
14. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,
15. lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
16. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),
17. lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och
18. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:49 och avslår motion 2006/07:Sf8 yrkande 1.