Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

Ny WTO-runda (NU13)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om svensk handelspolitik inför en ny WTO-runda. Skrivelsen behandlar bl.a. frågeställningar inför kommande förhandlingar i Världshandelsorganisationen (WTO) samt förutsättningarna för en överenskommelse om ett multilateralt investeringsavtal i dessa förhandlingar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny WTO-runda (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om svensk handelspolitik inför en ny WTO-runda till handlingarna. Skrivelsen behandlar bl.a. frågeställningar inför kommande förhandlingar i Världshandelsorganisationen (WTO) samt förutsättningarna för en överenskommelse om ett multilateralt investeringsavtal i dessa förhandlingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.