Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU42

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Statsråd och statssekreterare som går till näringslivet kan få karens (KU42)

Regeringen föreslår två nya lagar samt ändringar i vissa andra lagar som berör statsråd och statssekreterare. Bland annat blir det i vissa fall möjligt att besluta om en karens eller en ämnesrestriktion på upp till tolv månader för statssekreterare och statsråd som exempelvis börjar arbeta inom näringslivet. Ämnesrestriktion innebär att personen under en tid inte får arbeta med vissa frågor. Syftet är att undvika att känslig information används på ett sätt som kan innebära skada för staten eller att en enskild person får obefogade fördelar.

Regeringen föreslår bland annat också att en särskild nämnd ska inrättas för att pröva frågor om karens och ämnesrestriktion.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men med några justeringar när det gäller ändringar i riksdagsordningen. Justeringarna handlar bland annat om hur valet av ledamöter till prövningsnämnden ska gå till.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2, 4-6 och 8. Delvis bifall till propositionen punkterna 1, 3 och 7. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-14
Trycklov: 2018-05-16
Reservationer 2
bet 2017/18:KU42

Alla beredningar i utskottet

2018-05-03, 2018-04-17

Statsråd och statssekreterare som går till näringslivet kan få karens (KU42)

Regeringen föreslår två nya lagar samt ändringar i vissa andra lagar som berör statsråd och statssekreterare. Bland annat blir det i vissa fall möjligt att besluta om en karens eller en ämnesrestriktion på upp till tolv månader för statssekreterare och statsråd som exempelvis börjar arbeta inom näringslivet. Ämnesrestriktion innebär att personen under en tid inte får arbeta med vissa frågor. Syftet är att undvika att känslig information används på ett sätt som kan innebära skada för staten eller att en enskild person får obefogade fördelar.

Regeringen föreslår bland annat också att en särskild nämnd ska inrättas för att pröva frågor om karens och ämnesrestriktion.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men med några justeringar när det gäller ändringar i riksdagsordningen. Justeringarna handlar bland annat om hur valet av ledamöter till prövningsnämnden ska gå till.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-21
Debatt i kammaren: 2018-05-22
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny lag om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet med den ändringen att i lagtexten ska orden "i denna lag" infogas efter ordet "avses" i bestämmelsen i 4 § andra stycket.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:162 punkt 1.

2. Vissa frågor om den nya karenslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4032 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 257 38 0 54


3. En ny lag med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner,
2. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,
3. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,
4. lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:162 punkterna 2, 4, 5 och 8.

4. Ledamöter och arvoden i den nya karensnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4032 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 257 38 0 54


5. Ändring i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser huvudbestämmelser.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:162 punkt 3 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 295 0 0 54


6. Ändring i riksdagsordningens tilläggsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser tilläggsbestämmelser.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:162 punkt 3 i denna del.

7. Avdrag på statsråds arvode vid föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:162 punkt 6.

8. Sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att ordet "övergångar" i den nya rubriken närmast före 32 kap. 6 b § ska ersättas av ordet "övergång".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:162 punkt 7.