Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2012

Beslut

Hårdare tag mot fusket inom taxibranschen (TU8)

Det förekommer skattebrott inom taxibranschen och problem med prissättningen av taxiresor. Riksdagen ger därför regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som tar fram åtgärder för att komma till rätta med problemen. Utredningen ska ta ett samlat grepp om branschens utveckling.

Regeringen får också i uppdrag att se till att obligatoriska redovisningscentraler för taxametrar införs. Till redovisningscentralerna ska chaufförernas köruppdrag och ersättningar rapporteras. Det bör ställas krav på åkarna att de är anslutna till en redovisningscentral för att de ska få taxitillstånd. En övergångsperiod bör gälla innan de nya reglerna träder i kraft.

Riksdagens beslut grundar sig på motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen gör dessutom ett tillkännagivande om att kravet på lokalkännedom för taxichaufförerna i Stockholms län ska vara kvar. Transportstyrelsen beslutade att slopa kravet från den 1 april 2012. Riksdagen anser att beslutet varken gynnar resenärerna eller seriösa åkare. Riksdagens ställningstagande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med senareläggning av lagarnas ikraftträdande. Tillkännagivande om en översyn av taxinäringen och införande av obligatoriska redovisningscentraler. Tillkännagivande om krav på taxiförares lokalkännedom i Stockholms län. Bifall till motionerna T2 yrkandena 1, 4 och 5, T4, T213 och T314. Avslag på övriga motionsförslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-27
Justering: 2012-04-10
Betänkande publicerat: 2012-04-13
Trycklov: 2012-04-13
Reservationer 5
Betänkande 2011/12:TU8

Beredningar i utskottet

2012-03-15

Hårdare tag mot fusket inom taxibranschen (TU8)

Det förekommer skattebrott inom taxibranschen och problem med prissättningen av taxiresor. Trafikutskottet vill därför se kraftfulla åtgärder mot fusket. Utskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som tar fram åtgärder för att komma till rätta med problemen. Utredningen ska ta ett samlat grepp om branschens utveckling.

Utskottet föreslår också att regeringen får i uppdrag att se till att obligatoriska redovisningscentraler för taxametrar införs. Till redovisningscentralerna ska chaufförernas köruppdrag och ersättningar rapporteras. Det bör ställas krav på åkarna att de är anslutna till en redovisningscentral för att de ska få taxitillstånd. En övergångsperiod bör gälla innan de nya reglerna träder i kraft.

Utskottets båda förslag grundar sig på motioner från Socialdemokraterna.

Trafikutskottet föreslår dessutom att kravet på lokalkännedom för taxichaufförerna i Stockholms län ska vara kvar. Transportstyrelsen beslutade att slopa kravet från den 1 april 2012. Utskottet anser att beslutet varken gynnar resenärerna eller seriösa åkare. Utskottets ställningstagande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-25
4

Beslut

Beslut: 2012-04-25
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya lagar för yrkestrafik och taxi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. yrkestrafiklag, med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna får den ändrade lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,
2. taxitrafiklag,
3. lag om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
5. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
6. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
7. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
8. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
9. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
10. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
11. lag om ändring i fordonslagen (2002:574),
12. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,
13. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
14. lag om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.,
15. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
16. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
17. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
18. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659), och
19. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdande i lagarna under punkt 2-9 och 11-19 bestäms till den 1 juni 2012,
b) antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:80 punkt 10 och bifaller delvis proposition 2011/12:80 punkterna 1-9 och 11-19.

2. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T201 av Monica Green m.fl. (S),
2011/12:T322 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 14.

3. Uppställningsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP02203
FP20004
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt168131050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Förankring av last

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T303 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S).

5. Vinterdäck för tung trafik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T267 av Lars Gustafsson (KD),
2011/12:T307 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),
2011/12:T396 av Ulf Berg och Lars Beckman (båda M) och
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 2 (S, MP, V)

6. Redovisningscentraler för taxi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en översyn av taxinäringen och införande av obligatoriska redovisningscentraler för taxametrar i taxinäringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1 och 5,
2011/12:T213 av Börje Vestlund (S) och
2011/12:T314 av Maria Stenberg och Marie Nordén (båda S).

Reservation 3 (M, FP, C, KD)

7. Kontroll av taxiförarlegitimation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 2 och 3 samt
2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M920015
MP21004
FP20004
C18005
SD01900
V01405
KD18001
-0001
Totalt169126054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Krav på lokalkännedom för taxiförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om krav på taxiförares lokalkännedom i Stockholms län.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 4 och
2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD).

Reservation 5 (M, FP, C, KD)