Yrkestrafik

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1999

Beslut

Motioner om yrkestrafik (TU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om yrkestrafikfrågor. Motionerna rör bl.a. åkerinäringens kostnadsstruktur och konkurrensförutsättningar, reformerad taxinäring, kameraövervakning i taxibilar och enklare regler för biluthyrning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-04-13
Justering: 1999-05-04
Betänkande 1998/99:TU10

Motioner om yrkestrafik (TU10)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om yrkestrafikfrågor. Bl.a. föreslås att motionsförslag om åkerinäringens kostnadsstruktur och konkurrensförutsättningar avslås med hänvisning till pågående utredningsarbete. Trafikutskottet konstaterar att regeringen ännu inte påbörjat någon utredning med anledning av ett tillkännagivande våren 1998 om förbättrade möjligheter att driva in böter av utländska fordonsförare som bryter mot svenska trafikregler (se 1997/98:JuU24). Utskottet förutsatte att utredningsarbetet skulle påbörjas snarast och genomföras skyndsamt. Vidare föreslås att riksdagen avslår en motion om reformerad taxinäring, en motion om kameraövervakning i taxibilar och ett motionsyrkande om enklare regler för biluthyrning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-19
4

Beslut

Beslut: 1999-05-20

Protokoll med beslut