Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1998

Beslut

Legitimation inom hälso- och sjukvården (SoU22)

Riksdagen beslutade att fyra nya yrkesgrupper ska omfattas av bestämmelserna om legitimation, nämligen apotekare, receptarier, arbetsterapeuter och sjukhusfysiker. Audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer ska omfattas av ett system med särskilt skyddade yrkestitlar. Rätten till en sådan knyts inte till legitimationen utan till ett visst examensbevis eller kompetensbevis. Vidare förlängdes den absoluta preskriptionstiden för åläggande av disciplinpåföljd från fem till tio år. Dessutom införs en ny sanktion, föreskrift om prövotid, mot legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.