Ändrade mediegrundlagar

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Mediegrundlagarna ändras (KU16)

Riksdagen har behandlat förslag från regeringen som gäller ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Regeringen har föreslagit att det ska bli möjligt att förbjuda söktjänster som innehåller personuppgifter om att privatpersoner har begått brott, förekommer i fällande domar eller har varit föremål för tvångsmedel. Riksdagen sa nej till det befintliga förslaget. I stället uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att låta utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för dessa söktjänster igen.

Riksdagen sa ja till att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung eller politiska åsikter.

Regeringen har även föreslagit ändringar i TF och YGL som gäller grundlagsskyddet för publicering på internet. Bland annat föreslås att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats. Flera av regeringens övriga förslag handlar om språk, struktur och samordning och syftar till att göra grundlagarna mer lättillgängliga och lättare att använda.

Riksdagen sa ja till dessa förslag från regeringen som vilande. De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019. Eftersom det handlar om ändringar i grundlagar fattar riksdagen beslut två gånger med val emellan.

Utskottets förslag till beslut: Upphävande av det vilande grundlagsförslaget i betänkande 2017/18:KU13. Delvis bifall vilande till proposition 2017/18:49 punkterna 1 och 2 i den del som avser personlig integritet och grundlagsskydd. Bifall vilande till proposition 2017/18:49 punkt 2 i den del som avser grundlagsförslaget i övrigt. Delvis bifall vilande till proposition 2017/18:49 punkt 1 i den del som avser grundlagsförslaget i övrigt och proposition 2017/18:59 punkt 1. Tillkännagivande om att utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. Bifall till uppskov med behandlingen av lagförslaget i övrigt i proposition 2017/18:49. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-25
Reservationer 7
Betänkande 2017/18:KU16

Alla beredningar i utskottet

2018-05-17, 2018-05-14, 2018-04-26, 2018-04-10, 2018-03-28, 2018-03-22, 2018-03-20, 2018-03-13

Mediegrundlagarna ändras (KU16)

Konstitutionsutskottet (KU) har behandlat förslag från regeringen som gäller ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att förbjuda söktjänster som innehåller personuppgifter om att privatpersoner har begått brott, förekommer i fällande domar eller har varit föremål för tvångsmedel. KU vill att riksdagen säger nej till det befintliga förslaget. I stället vill KU att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att låta utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för dessa söktjänster igen.

KU föreslår att riksdagen säger ja till att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung eller politiska åsikter.

Regeringen har även föreslagit ändringar i TF och YGL som gäller grundlagsskyddet för publicering på internet. Bland annat föreslås att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats. Flera av regeringens övriga förslag handlar om språk, struktur och samordning och syftar till att göra grundlagarna mer lättillgängliga och lättare att använda.

KU föreslår att riksdagen säger ja till dessa förslag från regeringen som vilande. De ändrade reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2019. Eftersom det handlar om ändringar i grundlagar fattar riksdagen beslut två gånger med val emellan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphävande av vilande grundlagsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen upphäver det i betänkande 2017/18:KU13 framlagda och av riksdagen som vilande antagna förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.


2. Personlig integritet och grundlagsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till
- lag om ändring i tryckfrihetsförordningen i de delar det avser 1 kap. 13 § första stycket 4,
- lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen i de delar det avser 1 kap. 20 § första stycket 4,
b) antar som vilande regeringens förslag till
- lag om ändring i tryckfrihetsförordningen i de delar det avser 1 kap. 13 § första stycket 1-3 och andra stycket,
- lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen i de delar det avser 1 kap. 20 § första stycket 1-3 och andra stycket,
c) ställer sig bakom det som utskottet anför om att en utredning bör få i uppdrag att på nytt utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om att enskilda har begått lagöverträdelser, förekommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:49 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motion

2017/18:3959 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 258 38 0 53


3. Grundlagsförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till
a) lag om ändring i tryckfrihetsförordningen i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 2, med den ändringen att 7 kap. 2, 4 och 6 §§ får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
b) lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:49 punkt 2 i denna del, bifaller delvis propositionerna 2017/18:49 punkt 1 i denna del och 2017/18:59 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:197 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V),

2016/17:1705 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:1264 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1757 av Maria Abrahamsson (M),

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3955 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2.3,

2017/18:3959 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 1,

2017/18:3960 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 1.3 och

2017/18:3963 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 70 1 0 12
SD 0 34 0 8
MP 20 0 1 4
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 223 39 34 53


4. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att till 2018/19 års riksmöte skjuta upp behandlingen av regeringens förslag i proposition 2017/18:49 till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.


5. Meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2342 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 278 18 0 53


6. Meddelarfrihet vid förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2858 av Tuve Skånberg m.fl. (KD).

Reservation 6 (KD)

7. Avbildning av skyddsobjekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:699 av Lena Asplund (M).

8. Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 7 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 191 105 0 53


9. Pornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S).