Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

EU-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd (MJU23)

Svensk lagstiftning anpassas till åtta EU-förordningar om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Dessutom ändras svensk lagstiftning med anledning av ett EU-direktiv om skydd mot växtskadegörare. Vissa av förslagen innebär att riksdagen överlåter beslutanderätt till EU.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-24
Trycklov: 2006-05-24
Reservationer 25
Betänkande 2005/06:MJU23

EU-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd (MJU23)

Svensk lagstiftning anpassas till åtta EU-förordningar om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Dessutom ändras svensk lagstiftning med anledning av ett EU-direktiv om skydd mot växtskadegörare. Vissa av förslagen innebär att riksdagen överlåter beslutanderätt till EU. Riksdagens beslut om dessa förslag kräver stöd av minst tre fjärdedelar av de röstande riksdagsledamöterna. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
26 förslagspunkter, 24 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. Därmed avslår riksdagen proposition 2005/06:128 i denna del.

2. Överlåtelse av beslutanderätt inom ramen för samarbete inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag såvitt avser
1. 20 § livsmedelslag,
2. 21 § lag om foder och animaliska biprodukter,
3. 14 § lag om provtagning å djur, m.m.,
4. 10 § lag om kontroll av husdjur, m.m.,
5. 6 och 6 a §§ lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318),
6. 27 § lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534).
7. 12 § lag om ändring i epizootilagen (199:657),
8. 9 § lag om ändring i zoonoslagen (1999:658).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:128 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070136
m380017
c15016
fp39009
kd200013
v20017
mp10016
-1001
Totalt2500495

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kontroll av husdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 § regeringens förslag till lag om kontroll av husdjur, m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:128 i denna del och avslår motion 2005/06:MJ19 yrkande 9.

Reservation 1 (m)

4. Livsmedelslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till livsmedelslag i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med de ändringarna
dels att punkt 1 i övergångsbestämmelserna skall ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
dels att det i övergångsbestämmelserna skall införas två nya punkter, 6 och 7, med den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:128 i denna del.

5. Lag om foder och animaliska biprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om foder och animaliska biprodukter i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den ändringen att det i övergångsbestämmelserna skall införas en ny punkt, 4, med den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:128 i denna del.

6. Djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den ändringen att övergångsbestämmelserna skall ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:128 i denna del.

7. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om provtagning på djur, m.m.,
2. lag om kontroll av husdjur m.m.,
3. lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318),
4. lag om ändring i epizootilagen (1999:657),
5. lag om ändring i zoonoslagen (1999:658),
6. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
7. lag om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning,
8. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
9. lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken,
10. lag om ändring i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
11. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
12. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
13. lag om ändring i miljöbalken (1998:808),
14. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
15. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
16. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:128 i denna del.

8. Särskiljande nationella föreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ19 yrkandena 6 och 7 samt 2005/06:MJ20 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (m, c, kd)

9. Offentlig kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ21 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (fp)

10. Kontrollmyndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ19 yrkande 1, 2005/06:MJ20 yrkande 14 och 2005/06:MJ21 yrkande 16.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (c, kd)
Reservation 6 (fp)

11. Personal som utför offentlig kontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ21 yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (fp)

12. Beredskapsplan för djurskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ21 yrkande 13.

Reservation 8 (fp)

13. Nationell kontrollplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ19 yrkande 8 och 2005/06:MJ21 yrkande 11.

Reservation 9 (m, fp)

14. Riskbaserade kontroller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ19 yrkande 2, 2005/06:MJ20 yrkande 7 och 2005/06:MJ21 yrkande 9.

Reservation 10 (m, fp, kd)

15. Avgifter för kontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ19 yrkandena 4 och 5, 2005/06:MJ20 yrkandena 8 och 10, 2005/06:MJ21 yrkandena 7 och 10 samt 2005/06:MJ22 yrkande 1.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

16. Registrering av verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ20 yrkande 13 och 2005/06:MJ22 yrkande 2.

Reservation 15 (m, kd)

17. Avgift för djurskyddskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ20 yrkande 9 och 2005/06:MJ21 yrkande 14.

Reservation 16 (fp)

18. Finansiering av stödjande och rådgivande uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ21 yrkande 8.

Reservation 17 (fp)

19. Livsmedelsproduktion för användning inom privathushåll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ20 yrkandena 4 och 15.

Reservation 18 (m, kd)

20. Kontrollmyndigheternas samråd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ20 yrkandena 3, 5, 6 och 16, 2005/06:MJ21 yrkandena 3 och 6 samt 2005/06:MJ22 yrkande 3.

Reservation 19 (m, kd)
Reservation 20 (fp)

21. Biträde av polismyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ21 yrkande 15.

Reservation 21 (fp)

22. Överflyttning av tillsynsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ22 yrkande 4.

Reservation 22 (c)

23. Straffbestämmelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ20 yrkande 11 och 2005/06:MJ21 yrkande 17.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090035
m038017
c11506
fp03909
kd020013
v21007
mp11006
-1001
Totalt143112094

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Ansvar för fodersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ20 yrkande 12.

Reservation 24 (m, kd)

25. Undantag för hantering av foder till sällskapsdjur i privathushåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ19 yrkande 3.

26. Myndighetsansvaret för kontroll av foder och animaliska biprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ21 yrkande 12.

Reservation 25 (fp)