Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Ja till regeringens förslag om upphandling (FiU31)

I upphandlingsprocesser ska myndigheter och enheter i vissa fall ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I november 2016 sa riksdagen i stora delar ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlade om att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Regeringen har nu lämnat ett nytt förslag.

Det nya regeringsförslaget går ut på att upphandlade myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester. Skillnaden från det förra förslaget är att bestämmelsen bara ska användas i upphandlingar som överstiger en viss beloppsnivå, de så kallade tröskelvärdena. Skillnaden är också att bestämmelserna inte ska gälla försäkring, pension och annan ledighet än semester.

Riksdagen tycker att regeringens nya förslag är bra och sa därför ja till förslaget. Riksdagen ändrade dock något i regeringens förslag. Ändringen förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2017.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-28
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:FiU31

Ja till regeringens förslag om upphandling (FiU31)

I upphandlingsprocesser ska myndigheter och enheter i vissa fall ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I november 2016 sa riksdagen i stora delar ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlade om att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Regeringen har nu lämnat ett nytt förslag.

Det nya regeringsförslaget går ut på att upphandlade myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester. Skillnaden från det förra förslaget är att bestämmelsen bara ska användas i upphandlingar som överstiger en viss beloppsnivå, de så kallade tröskelvärdena. Skillnaden är också att bestämmelserna inte ska gälla försäkring, pension och annan ledighet än semester.

Utskottet tycker att regeringens nya förslag är bra och föreslår därför att riksdagen ska säga ja till förslaget. Utskottet föreslår dock en ändring i regeringens förslag som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetsrättsliga villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:  
 
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med den ändringen att   ikraftträdandebestämmelserna ska lyda
    "1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
     2. Bestämmelserna i 17 kap. 2-5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.",
2. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna med den ändringen att ikraftträdandebestämmelserna ska lyda
    "1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
     2. Bestämmelserna i 16 kap. 2-5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter     ikraftträdandet.",
3. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner med den  ändringen att ikraftträdandebestämmelserna ska lyda
    "1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
     2. Bestämmelserna i 14 kap. 2-5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.",
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
5. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:163 punkterna 4 och 5, bifaller delvis proposition 2016/17:163 punkterna 1-3 och avslår motion

2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L).

Reservation 1 (M, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 42 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 197 108 0 44