Associationsrätt

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 januari 2017

Beslut

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar (CU6)

Riksdagen vill inte att företag ska tvingas att kvotera

Regeringen har arbetat med ett förslag
som skulle ha tvingat företag
att ha fler kvinnor i styrelserna.
Det kallas kvotering.

Riksdagen tycker att det borde finnas
fler kvinnor i företagens styrelser.
Men riksdagen tycker inte att företagen
ska tvingas att ha fler kvinnor i styrelserna.

Därför sa riksdagen till regeringen
att arbeta för att
företagen själva
ska fortsätta bestämma
hur många kvinnor och hur många män
som ska sitta i styrelsen.

Riksdagen anser att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare än i dag när det gäller vilka som deltar i ekonomiskt beslutsfattande. Den rådande könsfördelningen i börsbolagens styrelser är inte tillfredsställande. Däremot tycker riksdagen att en jämnare könsfördelning bör främjas med andra medel än med tvingande lagstiftning. Riksdagen uppmanade därför regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Riksdagen uppmanade också regeringen att verka inom EU för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.

Riksdagen riktade dessutom ytterligare två uppmaningar till regeringen:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr.
  • Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

Riksdagens beslut grundar sig i motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17. Riksdagen sa nej till övriga motioner om associationsrätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om könsfördelning i bolagsstyrelser m.m., EU-förslag om könsfördelning i bolagsstyrelser, sänkt krav på aktiekapital och om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-08
Justering: 2017-01-12
Trycklov: 2017-01-12
Reservationer 9
Betänkande 2016/17:CU6

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar (CU6)

Civilutskottet anser att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare än i dag när det gäller vilka som deltar i ekonomiskt beslutsfattande. Den rådande könsfördelningen i börsbolagens styrelser är inte tillfredsställande. Däremot tycker utskottet att en jämnare könsfördelning bör främjas med andra medel än med tvingande lagstiftning. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Utskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att verka inom EU för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.

Utskottet föreslår dessutom att riksdagen ska rikta ytterligare två uppmaningar till regeringen:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr.
  • Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

Förslagen grundar sig i motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om associationsrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-17
Debatt i kammaren: 2017-01-18
4

Beslut

Beslut: 2017-01-18
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 januari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Könsfördelning i bolagsstyrelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka för att det även fortsättningsvis ska vara en fråga för ett aktiebolags ägare att bestämma könsfördelningen i styrelsen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:775 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M),

2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 8,

2016/17:1109 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M),

2016/17:1874 av Sofia Arkelsten (M) yrkandena 1-3,

2016/17:2119 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2016/17:2879 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 5,

2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3473 av Robert Hannah m.fl. (L).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 106 0 6
M 77 0 0 7
SD 45 0 0 3
MP 0 21 0 4
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 176 147 0 26


2. EU-förslag om könsfördelning i bolagsstyrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen inom EU bör verka för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:1949 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP).

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Åtgärder för att främja kvinnors inflytande i näringslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1380 av Rickard Nordin och Ola Johansson (båda C) yrkande 5,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 8 och

2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 5.

Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 107 0 0 6
M 77 0 0 7
SD 45 0 0 3
MP 19 2 0 4
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 300 23 0 26


4. Redovisning av könsfördelning inom företagets ledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 4.

5. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:588 av Emanuel Öz (S).

6. Sänkt krav på aktiekapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3,

2015/16:1948 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP),

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:2877 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L),

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 106 0 6
M 77 0 0 7
SD 45 0 0 3
MP 0 21 0 4
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 176 147 0 26


7. Avskaffande av kravet på bolagsstämma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 107 0 0 6
M 0 77 0 7
SD 45 0 0 3
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 246 77 0 26


8. Mindre administration i små företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 8 och

2016/17:3085 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)

9. Översyn av redovisningsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1841 av Elisabeth Svantesson (M).

10. Redovisning av vad företag har betalat i skatt och sociala avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:790 av Said Abdu (FP) yrkande 2.

11. Åtgärder mot oseriösa näringsidkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:629 av Mathias Tegnér (S) och

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 8 (C)

12. Revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2247 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) och

2016/17:3380 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 9 (S, MP, V)

13. Statliga revisorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2458 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4.

14. Lagstiftning om franchising

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1383 av Börje Vestlund (S).