En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2007

Beslut

Lagförslag vilar i ett år (FöU10)

Försvarsutskottets betänkande FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet behandlar ett antal lagförslag. När betänkandet debatterats beslutade riksdagen att förslaget om signalspaning ska vila i ett år. • Protokoll 125 (debatt 2007-06-13) och 126 (beslut 2007-06-14) Dessutom beslutades att en ändring i lagen om elektronisk kommunikation om utvidgning av tystnadsplikten för bland annat operatörer ska vila ett år. Enligt grundlagen kan en minoritet driva igenom en ettårig bordläggning av ett förslag som gäller människors fri- och rättigheter. Vidare beslutade riksdagen att hänvisa de övriga förslagen till konstitutionsutskottet, KU, för prövning om samma bestämmelser är tillämpliga för dessa. Dessa förslag handlar om ändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet, sekretesslagen och lagen om elektronisk kommunikation. Riksdagen beslutade den 20 juni att den del av ändring i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som hänvisar till signalspaningslagen ska vila i ett år. Riksdagen beslutade att anta ändringen av lagen om försvarsunderrättelseverksamhet i övrigt. Riksdagen beslutade vidare att att anta ändringen i sekretesslagen. Dessutom beslutade riksdagen att den del av ändringen av lagen om elektronisk kommunikation som handlar om att operatörer skall överföra signaler till Försvarets radioanstalt ska vila i ett år.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna bestäms till den 1 oktober 2007. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren har dels beslutat att lagförslagen under punkt 2 hänvisas till konstitutionsutskottet för prövning av om 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen är tillämpligt, dels under punkt 4 hänvisat lagförslaget om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och lagförslaget om elektronisk kommunikation såvitt avser 6 kap. 21 § till försvarsutskottet för att där vila i minst 12 månader från den 11 juni 2007 samt hänvisat lagförslaget om elektronisk kommunikation såvitt avser 6 kap. 19 § till konstitutionsutskottet för prövning av om 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen är tillämpligt och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-31
Justering: 2007-06-07
Betänkande publicerat: 2007-06-07
Trycklov: 2007-06-07
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:FöU10

Alla beredningar i utskottet

2007-05-31, 2007-04-26, 2007-04-24, 2007-04-17

Signalspaning tillåts även via kabel (FöU10)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om försvarsunderrättelseverksamheten. Det innebär bland annat att Försvarets radioanstalt, FRA, ska få genomföra signalspaning oavsett om signalerna överförs via radiovågor eller i kabel. Flera regler införs för att skydda den enskildes integritet. Förslaget gäller också ändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsunderrättelseverksamheten får i fortsättningen ske mot yttre hot i stället för som tidigare yttre militära hot och verksamheten får bara avse utländska förhållanden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-13
4

Beslut

Beslut: 2007-06-14
4 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö2 av Alice Åström m.fl. (v),
2006/07:Fö3 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 3 samt
2006/07:Fö4 av Ulrica Messing m.fl. (s).

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m830014
c24014
fp20008
kd19005
v01930
mp00163
Totalt1461242059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Propositionens lagförslag om försvarsunderrättelseverksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens lagförslag till
a) lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och
b) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna bestäms till den 1 oktober 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:63 i denna del.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m830014
c24014
fp20008
kd19005
v02200
mp01603
Totalt146143159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Rättssäkerhetsgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fö3 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s519925
m820114
c23015
fp20008
kd19005
v00220
mp01603
Totalt1491712360

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Propositionens lagförslag om signalspaning m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens lagförslag till
a) lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och
b) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna bestäms till den 1 oktober 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:63 i denna del.