Ett utvidgat miljöansvar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2007

Beslut

Även skador på den biologiska mångfalden ska rättas till (MJU17)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett utvidgat miljöansvar. Nuvarande regler om föroreningsskador ska från den 1 augusti 2007 kompletteras med regler om ansvar för att avhjälpa allvarliga miljöskador. Reglerna gäller till exempel allvarliga skador på den biologiska mångfalden av skyddade arter och livsmiljöer. Sverige anpassar sig genom dessa lagändringar till EU:s så kallade miljöansvarsdirektiv.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-26
Justering: 2007-05-24
Betänkande publicerat: 2007-05-30
Trycklov: 2007-05-30
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:MJU17

Även skador på den biologiska mångfalden ska rättas till (MJU17)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett utvidgat miljöansvar. Förslaget innebär att nuvarande regler om föroreningsskador kompletteras med regler om ansvar för att avhjälpa allvarliga miljöskador. Reglerna gäller till exempel allvarliga skador på den biologiska mångfalden av skyddade arter och livsmiljöer. Sverige anpassar sig genom dessa lagändringar till EU:s så kallade miljöansvarsdirektiv. Enligt förslaget ska reglerna börja gälla den 1 augusti 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-08
4

Beslut

Beslut: 2007-06-14
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Definitioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 kap. 1 § regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m830014
c25004
fp20008
kd19005
v02200
mp01603
Totalt147142060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ansvarsgenombrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 kap. 2 § regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkande 4.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m830014
c25004
fp20008
kd19005
v21001
mp01603
Totalt27216061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Avhjälpandeansvarets innebörd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 kap. 5 § andra stycket regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkande 5.

Reservation 3 (mp)

4. Konsekvenser för prövning och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ4 yrkande 6.

Reservation 4 (v, mp)

5. Bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 kap. 21 § första stycket 3 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkande 3.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m830014
c25004
fp20008
kd19005
v02200
mp01603
Totalt147143059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1) lag om ändring i miljöbalken i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 1-3 och 5,
2) lag om ändring i lagen (2006:649) om ändring i miljöbalken, med den ändringen att sista ordet i 16 kap. 3 § andra stycket "den" byts ut mot "säkerhet".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:95 i denna del.

7. Översyn av Reach

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkande 53.

Reservation 6 (v)