Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2021

Beslut

Extra ändringsbudget: Nya och förlängda stöd till företag och mer pengar till testning och vaccinering (FiU40)

Mer pengar ska gå till bland annat vaccinering

Eftersom coronapandemin fortsätter
har riksdagen bestämt att
mer pengar från staten
ska användas till
bland annat coronatester och coronavaccinering.

Riksdagen har också bestämt
flera sätt att hjälpa företag
som det går dåligt för under coronapandemin.
Till exempel behöver inte företag
som har förlorat mycket pengar
betala in sin skatt förrän de har fått mer pengar.

Om det går dåligt för ett företag
ska det också bli lättare för den som har företaget
att få pengar från a-kassan,
precis som någon som är arbetslös.

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder med anledning av coronavirusets fortsatta spridning. Riksdagen sa ja till förslaget som bland annat omfattar följande åtgärder:

 • Cirka 10 miljarder kronor avsätts till vaccinering, testning och smittspårning.
 • Företag som ansökt om anstånd med att betala in skatt, det vill säga att skjuta upp skatteinbetalningar, ska kunna förlänga anståndstiden med upp till ett år.
 • Undantaget från den så kallade femårsregeln ska fortsätta gälla. Det betyder att företag kan läggas vilande vid fler tillfällen och att det därmed blir lättare för företagare att söka a-kassa.
 • Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och omställningsstödet till företagare ska omfatta även perioden augusti-december 2020.
 • Även handelsbolag, inklusive kommanditbolag, kan få ekonomiskt stöd.

Åtgärderna innebär att statens utgifter 2021 ökar med 30,8 miljarder kronor 2021. Statens inkomster minskar med 15,2 miljarder kronor, främst till följd av förslaget att företag kan få förlängt anstånd med betalningen av skatt.

Riksdagen uppmanar också regeringen genom ett tillkännagivande att återkomma med ett förslag om sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till utskottsinitiativ om sänkta kostnader vid anstånd med skatteinbetalning.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-01-28
Trycklov: 2021-01-28
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:FiU40

Extra ändringsbudget: Nya och förlängda stöd till företag och mer pengar till testning och vaccinering (FiU40)

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder med anledning av coronavirusets fortsatta spridning. Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget som bland annat omfattar följande åtgärder:

 • Cirka 10 miljarder kronor avsätts till vaccinering, testning och smittspårning.
 • Företag som ansökt om anstånd med att betala in skatt, det vill säga att skjuta upp skatteinbetalningar, ska kunna förlänga anståndstiden med upp till ett år.
 • Undantaget från den så kallade femårsregeln ska fortsätta gälla. Det betyder att företag kan läggas vilande vid fler tillfällen och att det därmed blir lättare för företagare att söka a-kassa.
 • Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och omställningsstödet till företagare ska omfatta även perioden augusti-december 2020.
 • Även handelsbolag, inklusive kommanditbolag, kan få ekonomiskt stöd.

Åtgärderna innebär att statens utgifter 2021 ökar med 30,8 miljarder kronor 2021. Statens inkomster minskar med 15,2 miljarder kronor, främst till följd av förslaget att företag kan få förlängt anstånd med betalningen av skatt.

Utskottet föreslår också att riksdagen genom ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma med ett förslag om sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 3 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändringar i statens budget för 2021
Riksdagen
a) godkänner ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2021 enligt regeringens förslag,
b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag,
c) bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut kreditgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 50 000 000 000 kronor till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige, för lån till i första hand små och medelstora företag som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige och som på grund av spridningen av sjukdomen covid-19 fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt bedöms vara livskraftiga.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:77 punkterna 5-7.

Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budget
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (lagförslag 2.1),
2. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (lagförslag 2.2),
3. lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall,
4. lag om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:77 punkterna 1-4.

Utvärderingar av regeringens förslag

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-6 och

2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 10 3 294


2. Sänkta kostnader för anstånd med skatteinbetalning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om att sänka den årliga sammantagna räntekostnaden för anstånd med skatteinbetalningar och tillkännager detta för regeringen.