Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning (JuU25)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och i fängelselagen. Syftet med lagändringarna är att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder för dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff.

Ändringarna innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor om vad som ska gälla efter den villkorliga frigivningen utökas och att möjligheten att förverka villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet under den villkorliga frigivningen utvidgas. Ändringarna innebär också att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att en föreskrift följs. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020.

Riksdagen riktade även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen med anledning av förslag i motioner. Förslagen rör i korthet följande frågor:

  • En tydligare koppling mellan bristande deltagande i återfallsförebyggande åtgärder och frågan om villkorlig frigivning.
  • En reformering av systemet med villkorlig frigivning där större hänsyn bland annat tas till hur den intagne skött sig under strafftiden.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att en tydligare koppling mellan deltagande i återfallsförebyggande åtgärder och frågan om villkorlig frigivning och en reformering av systemet med villkorlig frigivning där större hänsyn tas till bl.a. hur den intagne skött sig under verkställigheten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 6
Betänkande 2018/19:JuU25

Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning (JuU25)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och i fängelselagen. Syftet med lagändringarna är att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder för dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff.

Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor om vad som ska gälla efter den villkorliga frigivningen utökas och att möjligheten att förverka villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet under den villkorliga frigivningen utvidgas. Regeringen föreslår också att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att en föreskrift följs. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Utskottet föreslår även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen med anledning av förslag i motioner. Förslagen rör i korthet följande frågor:

  • En tydligare koppling mellan bristande deltagande i återfallsförebyggande åtgärder och frågan om villkorlig frigivning.
  • En reformering av systemet med villkorlig frigivning där större hänsyn bland annat tas till hur den intagne skött sig under strafftiden.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken med den ändringen att uttrycket "15 § andra stycket andra meningen" i 37 kap. 7 § ska bytas ut mot "15 § andra stycket",
2. lag om ändring i fängelselagen (2010:610).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:77 punkterna 1 och 2.

2. Bristande deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en tydligare koppling mellan deltagande i återfallsförebyggande åtgärder och frågan om villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:3056 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 2 och

2018/19:3062 av Jonny Cato Hansson och Helena Vilhelmsson (båda C).

Reservation 1 (V)

3. Återgång till tidigare straff vid ny brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 2 (SD)

4. Polisens möjlighet till övervakning av tidigare dömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2.

5. Elektronisk övervakning efter frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 23 och

2018/19:3058 av Katja Nyberg m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 254 61 0 34


6. Reformering av systemet med villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en reformering av systemet med villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 29 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 16 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:1546 av Lars Hjälmered (M),

2018/19:1914 av Louise Meijer (M),

2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.1,

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 13,

2018/19:3056 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 1 och

2018/19:3058 av Katja Nyberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

7. Förverkande av villkorligt medgiven frihet vid misskötsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3056 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 233 84 0 32


8. Vistelseförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:487 av Robert Hannah (L) yrkande 6,

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 31 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 29 0 2
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 0 14 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 190 127 0 32