Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

Finansutskottets bet 2015/16:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2015

Beslut

Sverige inför omfattande EU-regler om försäkringsbolag (FiU7)

Genom Solvens II-direktivet har EU reformerat reglerna som gäller för försäkringsbolag. Solvens II-reglerna ska vara införda i alla EU-länder senast den 1 januari 2016. Solvens är ett mått på försäkringsbolags ekonomiska styrka. Regler om solvens handlar bland annat om att ett försäkringsbolag alltid ska ha en tillräcklig kapitalbas.

Anpassningen till EU-reglerna innebär bland annat:

  • krav på en ny typ av balansräkning, solvensbalansräkning, samt nya värderingsregler för denna
  • riskkänsliga kapitalkrav och krav på att investeringar ska ske enligt den så kallade aktsamhetsprincipen
  • försäkringsföretagen ska regelbundet göra en egen bedömning av sina risker och behov av buffertkapital
  • förbättrad tillsyn
  • ökade krav på att företagen ska lämna offentliga rapporter om solvens och verksamhet.

Vissa undantag från reglerna införs för mindre försäkringsbolag.

Beslutet innebär stora ändringar i försäkringsrörelselagen samt i ytterligare 15 lagar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-12
Trycklov: 2015-11-13
bet 2015/16:FiU7

Sverige inför omfattande EU-regler om försäkringsbolag (FiU7)

Genom Solvens II-direktivet har EU reformerat reglerna som gäller för försäkringsbolag. Solvens II-reglerna ska vara införda i alla EU-länder senast den 1 januari 2016. Solvens är ett mått på försäkringsbolags ekonomiska styrka. Regler om solvens handlar bland annat om att ett försäkringsbolag alltid ska ha en tillräcklig kapitalbas.

Anpassningen till EU-reglerna innebär bland annat:

  • krav på en ny typ av balansräkning, solvensbalansräkning, samt nya värderingsregler för denna
  • riskkänsliga kapitalkrav och krav på att investeringar ska ske enligt den så kallade aktsamhetsprincipen
  • försäkringsföretagen ska regelbundet göra en egen bedömning av sina risker och behov av buffertkapital
  • förbättrad tillsyn
  • ökade krav på att företagen ska lämna offentliga rapporter om solvens och verksamhet.

Vissa undantag från reglerna införs för mindre försäkringsbolag.

Regeringens förslag innebär stora ändringar i försäkringsrörelselagen samt i ytterligare 15 lagar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
2. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
3. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
4. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
5. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
6. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
7. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, i de delar det avser 1 kap. 1 § och avslår lagförslaget i övrigt,
8. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
9. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,
10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
11. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättshjälp i brottmål,
12. lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),
13. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
14. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
15. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
16. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,

b) beslutar

1. att 4 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska få ändrad lydelse enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3,

2. om motsvarande ändring i ingressen till regeringens lagförslag.
2. Specialföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: