Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte

Näringsutskottets bet 2009/10:NU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2010

Beslut

Gamla kärnkraftsreaktorer ska få ersättas med nya (NU26)

Med två rösters övervikt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer. Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011. Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:172, punkt 3. Delvis bifall till proposition 2009/10:172, punkt 1 och 2. Delvis bifall till proposition 2009/10:184, punkt 6. Bifall till motion 2009/10:N17 yrkande 1 och 2. Avslag på motionerna 2009/10:N15 och 2009/10:N16.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-27
Justering: 2010-05-27
Betänkande publicerat: 2010-06-09
Trycklov: 2010-06-09
Reservationer 1
bet 2009/10:NU26

Gamla kärnkraftsreaktorer ska få ersättas med nya (NU26)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Förslaget innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs ska det endast få uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer.

Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Utskottet föreslår att detta datum senareläggs till den 1 januari 2011. Utskottets ställningstagande innebär att de säger ja till en motion från Sven Bergström (c).

Utskottet vill också att riksdagen tydliggör att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller" andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas". Även detta ställningstagande bygger på Sven Bergströms (c) motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-17
4

Beslut

Beslut: 2010-06-17
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på proposition 2009/10:172

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N15 och 2009/10:N16.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s012901
m95001
c26201
fp28000
kd24000
v02200
mp01900
-1000
Totalt17417203

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslag i proposition 2009/10:184

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, dock med den ändringen att 5 b § ska ha den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:184 punkt 6.

3. Lagförslag i proposition 2009/10:172 om upphävande av den s.k. avvecklingslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling,
b) regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet såvitt gäller 14 §, dock med den ändringen att paragrafen ska den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:172 punkt 3 och bifaller delvis proposition 2009/10:172 punkt 2 i denna del.

4. Övriga lagförslag i proposition 2009/10:172

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken, dock med den ändringen att ikraftträdandet sätts till den 1 januari 2011,
b) regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 3 b, dock med den ändringen att 5 b § ska ha den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 6 och att ikraftträdandet sätts till den 1 januari 2011,
c) utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet enligt bilaga 7.
Därmed bifaller riksdagen motion 2009/10:N17 yrkande 1 och bifaller delvis proposition 2009/10:172 punkterna 1 och 2 i denna del.

5. Åtgärder som rör subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen i fråga om statligt stöd för kärnkraft ska återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas.
Därmed bifaller riksdagen motion 2009/10:N17 yrkande 2.