Kommunernas roll i avfallshanteringen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Uttalanden till regeringen om kommunernas roll i avfallshanteringen (MJU29)

Riksdagen gjorde ett antal uttalanden till regeringen om kommunernas roll i avfallshanteringen. Regeringen ska snabbt återkomma till riksdagen med förslag som skapar förutsättningar för en samlad bedömning av kommunernas roll på avfallsmarknaden. Materialåtervinningen bör prioriteras högre, källsorteringen bör öka och Naturvårdsverket bör få i uppdrag att analysera avfallsförbränningens konsekvenser för miljö och hälsa. Regeringen ska vidare utreda förutsättningarna för att ändra det förpackningsbaserade producentansvaret till ett system för återvinning som utgår ifrån materialströmmar. Regeringen ska också utreda förutsättningarna att ge kommunerna möjligheter att ålägga ägare till befintliga flerbostadshus att tillhandahålla platser för återvinningsbehållare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till fyra motionsyrkanden om att materialåtervinning och källsortering bör prioriteras, om att producentansvaret bör baseras på materialströmmar, om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att analysera avfallsförbränningens miljö- och hälsoeffekter och om att ge kommunerna möjlighet att ålägga vissa fastighetsägare att tillhandahålla plats för återvinningsbehållare. Bifall till en motion om att regeringen efter översyn av undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciper återkommer till riksdagen med förslag för en samlad bedömning av avfallsmarknaden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-30
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-08
Trycklov: 2006-06-07
Reservationer 4
Betänkande 2005/06:MJU29

Alla beredningar i utskottet

2006-05-30, 2006-05-16, 2006-05-11

Uttalanden till regeringen om kommunernas roll i avfallshanteringen (MJU29)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen gör ett antal uttalanden till regeringen om kommunernas roll i avfallshanteringen. Regeringen ska snabbt återkomma till riksdagen med förslag som skapar förutsättningar för en samlad bedömning av kommunernas roll på avfallsmarknaden. Materialåtervinningen bör prioriteras högre, källsorteringen bör öka och Naturvårdsverket bör få i uppdrag att analysera avfallsförbränningens konsekvenser för miljö och hälsa. Regeringen ska vidare utreda förutsättningarna för att ändra det förpackningsbaserade producentansvaret till ett system för återvinning som utgår ifrån materialströmmar. Regeringen ska också utreda förutsättningarna att ge kommunerna möjligheter att ålägga ägare till befintliga flerbostadshus att tillhandahålla platser för återvinningsbehållare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-16
4

Beslut

Beslut: 2006-06-17
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ60.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Samlad bedömning av avfallsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ62.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Prioritering av materialåtervinning framför avfallsförbränning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ61 yrkande 1.

4. Förbättrade kunskaper om avfallsförbränningens effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ61 yrkande 3.

5. Producentansvarets inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ61 yrkande 2.

6. Återvinningsbehållare i flerbostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ61 yrkande 4.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

7. Återvinningsstationer och fastighetsnära källsortering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ61 yrkandena 5 och 6.

Reservation 4 (mp)