Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Effektivare användning av målsägandebiträden (JuU24)

Regeringen föreslår att det införs mer ändamålsenliga regler när det gäller målsägandebiträden. Målsägandebiträde är ofta en advokat eller en jurist som kan utses av domstol för den som har drabbats av ett brott. Tanken med förslaget är att målsägandebiträden som resurs ska nyttjas mer effektivt. Det införs också tydligare regler för när man har rätt att byta offentlig försvarare. Utöver det skärps också kompetenskraven för målsägandebiträden, vilket innebär att endast jurister ska kunna få sådana uppdrag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-03
Reservationer 1
bet 2017/18:JuU24

Effektivare användning av målsägandebiträden (JuU24)

Regeringen föreslår att det införs mer ändamålsenliga regler när det gäller målsägandebiträden. Målsägandebiträde är ofta en advokat eller en jurist som kan utses av domstol för den som har drabbats av ett brott. Tanken med förslaget är att målsägandebiträden som resurs ska nyttjas mer effektivt. Det införs också tydligare regler för när man har rätt att byta offentlig försvarare.
Utöver det skärps också kompetenskraven för målsägandebiträden, vilket innebär att endast jurister ska kunna få sådana uppdrag. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:86 punkterna 1-3.

2. Målsägandebiträden i mål om hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 7
SD 33 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 19 1 0 1
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 290 18 0 41