Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapenoch dess medlemsstater och staterna i Afrika,Västindien och Stillahavsområdet

Utrikesutskottets betänkande 2001/02:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 oktober 2001

Beslut

Partnerskapsavtal mellan EU och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (UU3)

Riksdagen godkände ett partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å andra sidan. Vidare godkände riksdagen två kompletterande interna avtal mellan medlemsstaterna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-16
Justering: 2001-10-18
Trycklov: 2001-10-22
Betänkande 2001/02:UU3

Partnerskapsavtal mellan EU och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (UU3)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å andra sidan. Vidare föreslås riksdagen godkänna två kompletterande interna avtal mellan medlemsstaterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-10-31
4

Beslut

Beslut: 2001-10-31
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Partnerskapsavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000. Därmed bifaller riksdagen regeringens proposition 2001/02:6 punkt 1.

2. Internt avtal om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet. Därmed bifaller riksdagen regeringens proposition 2001/02:6 punkt 2.

3. Internt avtal om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet. Därmed bifaller riksdagen regeringens proposition 2001/02:6 punkt 3.