Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2020

Beslut

Regeringen bör skyndsamt åtgärda problemet med export av miljöbilar (MJU3)

Riksdagen uppmanade genom ett tillkännagivande regeringen att skyndsamt åtgärda problemet med export av miljöbilar. Enligt riksdagen är det ett allvarligt problem att subventionerade klimatbonusbilar exporteras utomlands.

Förslaget om tillkännagivande kom i motioner i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar, alltså personbilar med vissa miljöegenskaper.

Riksrevisionen konstaterar i rapporten att det i stor utsträckning saknas konsekvensanalyser både av miljöeffekter och samhällsekonomi inför beslut om nya eller förändrade styrmedel som ska öka andelen miljöbilar. Den övergripande slutsatsen är att styrmedlen för köp och ägande av miljöbilar framstår som kostsamma i jämförelse med andra åtgärder som används för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp, och att de har införts utan att regeringen tagit fram samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2020/21:140 yrkande 3 och 2020/21:144 ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska åtgärda problemet med export av miljöbilar. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-19
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:MJU3

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-10-20

Regeringen bör skyndsamt åtgärda problemet med export av miljöbilar (MJU3)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt åtgärda problemet med export av miljöbilar. Enligt utskottet är det ett allvarligt problem att subventionerade klimatbonusbilar exporteras utomlands.

Förslaget om tillkännagivande kom i motioner i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar, alltså personbilar med vissa miljöegenskaper.

Riksrevisionen konstaterar i rapporten att det i stor utsträckning saknas konsekvensanalyser både av miljöeffekter och samhällsekonomi inför beslut om nya eller förändrade styrmedel som ska öka andelen miljöbilar. Den övergripande slutsatsen är att styrmedlen för köp och ägande av miljöbilar framstår som kostsamma i jämförelse med andra åtgärder som används för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp, och att de har införts utan att regeringen tagit fram samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-25
Debatt i kammaren: 2020-11-26
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:170 till handlingarna.

2. Export av miljöbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska åtgärda problemet 
med export av miljöbilar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:140 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:144 av Rickard Nordin (C).

3. Konsekvensanalyser och jämförelse av samhällsekonomiska kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:140 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 31 24 1 293


4. Utred miljömässig effektivitet och fördelningseffekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:102 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 46 10 0 293


5. Ersätt bonus-malus-systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:140 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M, KD)

6. Utbetalning av bonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 10 och

2020/21:2823 av Lars Beckman (M).

Reservation 4 (KD)