Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2005

Beslut

Större bensinstationer måste sälja etanol eller biogas (TU6)

De största bensinstationerna måste sälja förnybart bränsle som till exempel etanol eller biogas från och med den 1 april 2006. Riksdagen har med vissa ändringar godkänt regeringens lagförslag om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen. Syftet med beslutet är att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tillgången på förnybara bränslen. I ett första steg berörs bensinstationer som säljer mer än 3000 kubikmeter bensin eller diesel per år. Kraven kommer sedan att skärpas successivt fram till 2010 så att allt fler bensinstationer omfattas av de nya reglerna. Småföretag som säljer mindre än 1000 kubikmeter fossila bränslen per år kommer att undantas reglerna. Jämfört med regeringens förslag har riksdagen senarelagt ikraftträdandet och de senare etapperna av lagens genomförande. Riksdagen kräver att regeringen noga följer utvecklingen. Om det visar sig att något förnybart bränsle gynnas framför de andra måste regeringen återkomma till riksdagen med förslag på hur man ska komma till rätta med problemet. Om ett sådant förslag blir aktuellt bör det läggas fram i budgetpropositionen för 2008 anser riksdagen. Riksdagen ger också regeringen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att stimulera tillgången och efterfrågan på flera förnybara bränslen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att främja förnybara bränslen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08, 2005-11-15

Större bensinstationer måste sälja etanol eller biogas (TU6)

De största bensinstationerna måste sälja förnybart bränsle som till exempel etanol eller biogas från och med den 1 april 2006. Det föreslår trafikutskottet som vill att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens lagförslag om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen. Syftet med förslaget är att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tillgången på förnybara bränslen. I ett första steg omfattar förslaget bensinstationer som säljer mer än 3000 kubikmeter bensin eller diesel per år. Kraven kommer sedan att skärpas successivt fram till 2010 så att allt fler bensinstationer omfattas av de nya reglerna. Småföretag som säljer mindre än 1000 kubikmeter fossila bränslen per år kommer att undantas reglerna. Utskottet kräver att regeringen noga följer utvecklingen. Om det visar sig att något förnybart bränsle gynnas framför de andra måste regeringen återkomma till riksdagen med förslag på hur man ska komma till rätta med problemet. Om ett sådant förslag blir aktuellt bör det läggas fram i budgetpropositionen för 2008 anser trafikutskottet. Utskottet vill också ge regeringen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att stimulera tillgången och efterfrågan på flera förnybara bränslen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.