Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2012/13:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2013

Beslut

Åtgärder för mer jämställda löner (AU10)

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att ändra reglerna för lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner. Tillkännagivandet bygger på flera motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Enligt tillkännagivandet ska lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner göras varje år. Endast företag med färre än tio anställda ska undantas från kravet att göra handlingsplaner för jämställda löner. Syftet är att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. I dagsläget gäller att arbetsgivare ska göra lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner vart tredje år. Arbetsgivare med färre än 25 arbetstagare är undantagna från kravet om handlingsplaner för jämställda löner.

Vidare har regeringen lämnat in en skrivelse till riksdagen om den satsning på jämställdhet som genomfördes år 2007 till 2010. Satsningen uppgick till 1,6 miljarder kronor och i skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av åtgärdernas effekter och resultat.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen. Riksdagen sa även nej till övriga motioner från den allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen som sin mening vad utskottet anför om lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2012/13:A219 yrk. 2, 2012/13:A367 yrk. 4 och 2012/13:A388 yrk. 2 Och bifaller delvis motionerna 2012/13:A232 i denna del, 2012/13:A357 i denna del och 2012/13:A388 yrk. 3 i denna del. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-23
Justering: 2013-05-28
Betänkande publicerat: 2013-05-29
Trycklov: 2013-05-29
Reservationer 14
bet 2012/13:AU10

Alla beredningar i utskottet

2013-05-23, 2013-05-02

Åtgärder för mer jämställda löner (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att ändra reglerna för lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner. Förslaget till tillkännagivande bygger på flera motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Enligt förslaget till tillkännagivande ska lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner göras varje år. Endast företag med färre än tio anställda ska undantas från kravet att göra handlingsplaner för jämställda löner. Syftet är att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. I dagsläget gäller att arbetsgivare ska göra lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner vart tredje år. Arbetsgivare med färre än 25 arbetstagare är undantagna från kravet om handlingsplaner för jämställda löner.

Vidare har regeringen lämnat in en skrivelse till riksdagen om den satsning på jämställdhet som genomfördes år 2007 till 2010. Satsningen uppgick till 1,6 miljarder kronor och i skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av åtgärdernas effekter och resultat.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till övriga motioner från den allmänna motionstiden 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-05
4

Beslut

Beslut: 2013-06-05
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den särskilda jämställdhetssatsningen 2007-2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A7, 2012/13:A8, 2012/13:A275 och 2012/13:A371 samt lägger skrivelse 2011/12:174 till handlingarna.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

2. En jämställd arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A291 yrkandena 1 och 4, 2012/13:A297, 2012/13:A356 yrkande 3, 2012/13:A367 yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:A395 yrkande 4.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S019219
M100007
MP10195
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD13006
Totalt1642111153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 4 och
2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2 och
bifaller delvis motionerna
2012/13:A232 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) i denna del,
2012/13:A357 av Meeri Wasberg m.fl. (S) i denna del och
2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del.

Reservation 6 (M, FP, C, KD)

4. Jämställdhetsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A232 i denna del, 2012/13:A357 i denna del, 2012/13:A367 yrkande 5 och 2012/13:A388 yrkande 3 i denna del.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD20000
V01603
KD13006
Totalt167131051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Uppdrag till Medlingsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A388 yrkande 1.

Reservation 8 (MP)

6. Jämställt föräldraskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A227.

7. Våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So267 yrkande 11, 2012/13:So542 yrkandena 1 och 2, 2012/13:A276 och 2012/13:A394 yrkandena 1-5, 17 och 22.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009517
M100007
MP00205
FP18006
C16007
SD02000
V00163
KD13006
Totalt1472013151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Jämställdhetsintegrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A386 yrkandena 2 och 3.

Reservation 13 (MP)

9. Män och maskuliniteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju249 yrkande 1 och 2012/13:A235.

Reservation 14 (MP)

10. Jämställdhetsindex och kostnader för ojämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A206 och 2012/13:A257.