Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Regeringens strategi för hållbar stadsutveckling har granskats (CU39)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om regeringens nya strategi för en hållbar stadsutveckling. Strategin innehåller bland annat övergripande mål för hållbara städer och nya insatser för miljömässigt hållbar stadsutveckling. Kommunens förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer ska också stärkas.

Riksdagen understryker betydelsen av en hållbar stadsutveckling. Riksdagen delar regeringens bedömning att en hållbar stadsutveckling innebär att både miljö, ekonomi och sociala dimensioner tas tillvara.

Riksdagen lade skrivelsen i ovanstående delar till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Vad gäller delen i skrivelsen som handlar om småskalig vedeldning riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Enligt riksdagen bör regeringen omgående se till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder återställs till det som gällde tidigare.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion med tillkännagivande om regler för begagnade rumsvärmare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Regeringens strategi för hållbar stadsutveckling har granskats (CU39)

Civilutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om regeringens nya strategi för en hållbar stadsutveckling. Strategin innehåller bland annat övergripande mål för hållbara städer och nya insatser för miljömässigt hållbar stadsutveckling. Kommunens förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer ska också stärkas.

Utskottet understryker betydelsen av en hållbar stadsutveckling. Utskottet delar regeringens bedömning att en hållbar stadsutveckling innebär att både miljö, ekonomi och sociala dimensioner tas tillvara.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen i ovanstående delar till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Vad gäller delen i skrivelsen som handlar om småskalig vedeldning föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen omgående se till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder återställs till det som gällde tidigare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.