Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2009/10:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

Svensk sjöstyrka ska leda piratbekämpning utanför Somalias kust (UFöU3)

Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska styrkan ska vara verksam under sju månader från april 2010. Cirka 175 personer ska bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Personalramen omfattar sammantaget 465 personer och i den ingår även resurser för förstärkning och evakuering vid behov. Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret för operationens styrkehögkvarter. Sveriges deltagande förutsätter ett fortsatt mandat från FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och underströk samtidigt att det är viktigt att hitta lösningar på problemen med personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Lösningar måste ske i överensstämmelse med folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna. Dessutom måste avtal som EU ingått med tredjeland om överföring av omhändertagna pirater följas upp och efterlevas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag till motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-04
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-02-23
Trycklov: 2010-02-23
bet 2009/10:UFöU3

Alla beredningar i utskottet

2010-02-04

Svensk sjöstyrka ska leda piratbekämpning utanför Somalias kust (UFöU3)

Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar och bekämpa pirater.

Den svenska styrkan ska vara verksam under sju månader från april 2010. Cirka 175 personer ska bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Den begärda personalramen omfattar sammantaget 465 personer och i den ingår även resurser för förstärkning och evakuering vid behov. Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret för operationens styrkehögkvarter. Sveriges deltagande förutsätter ett fortsatt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill samtidigt understryka vikten av att hitta lösningar på problemen med att lagföra personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Lösningar måste ske i överensstämmelse med folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna. Dessutom måste avtal som EU ingått med tredjeland om överföring av omhändertagna pirater följas upp och efterlevas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-03
4

Beslut

Beslut: 2010-03-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under högst sju månader ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 465 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:84 och avslår motion 2009/10:U6 yrkandena 1 och 2.