Sveriges genomförande av Agenda 2030

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2020

Beslut

Sverige ska genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling (FiU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om mål för Sveriges genomförande av FN:s så kallade Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan med mål och delmål för att skapa ett hållbart samhälle för alla människor, planeten och välståndet.

Det svenska målet lyder att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.

Riksdagen riktar också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att lämna en skrivelse till riksdagen vartannat år om hur arbetet går med att genomföra Agenda 2030. Förslaget till tillkännagivande kom i samband med behandling av motioner. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga förslag i följdmotioner och motioner inom området från allmänna motionstiden 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-08
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Reservationer 7
Betänkande 2020/21:FiU28

Alla beredningar i utskottet

2020-12-08, 2020-12-03

Sverige ska genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling (FiU28)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om mål för Sveriges genomförande av FN:s så kallade Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan med mål och delmål för att skapa ett hållbart samhälle för alla människor, planeten och välståndet.

Det svenska målet lyder att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att lämna en skrivelse till riksdagen vartannat år om hur arbetet går med att genomföra Agenda 2030. Förslaget till tillkännagivande kom i samband med behandling av motioner. Riksdagen föreslås samtidigt säga nej till övriga förslag i följdmotioner och motioner inom området från allmänna motionstiden 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
4

Beslut

Beslut: 2020-12-17
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges genomförande av Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ett övergripande mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:188.

Ett mål för Agenda 2030 och en samstämmig politik

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:171 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1 och

2020/21:249 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkande 12.

De riksdagsbundna målen och genomförandet av Agenda 2030

Riksdagen avslår motion

2020/21:171 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 2 och 8.

Genomförandet av Agenda 2030 utifrån svenska utgångspunkter

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:171 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 3-7,

2020/21:249 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 8-10,

2020/21:347 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 2-4 och

2020/21:3263 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 7.

Förutsättningar för att integrera Agenda 2030

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:249 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 3-7 och 11 samt

2020/21:347 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 22 11 22 294


2. Uppföljning av Sveriges genomförande av Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska redovisa arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030 vartannat år i en skrivelse till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:249 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkande 1 och

2020/21:347 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 5,

bifaller delvis motion

2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) och

avslår motionerna

2020/21:249 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkande 2,

2020/21:680 av Markus Wiechel m.fl. (SD) och

2020/21:692 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 3 10 294