Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

Trafikutskottets bet 2012/13:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2013

Beslut

Riksdagen vill effektivisera Trafikverkets upphandlingar (TU9)

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar. Granskningen pekar bland annat på att det saknas stöd för att totalentreprenader leder till högre produktivitet, utan att det tvärtom på längre sikt kan leda till ineffektivitet.

Regeringen har redovisat sin bedömning av granskningen. Riksdagen tycket att det är anmärkningsvärt att regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Regeringens passivitet kan enligt riksdagen leda till mindre väg och järnväg för pengarna. Samtidigt kan möjligheten för järnvägarna att fylla nödvändig samhälls- och klimatnytta minska. Riksdagen gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen:

  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling.
  • Regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utveckla de system för återföring av erfarenheter som används och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att genomföra resultatmätning av hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. Mätningarna ska genomföras systematiskt och objektivt samt kompletteras med extern utvärdering och uppföljning.

Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Riksdagen lade vidare regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktformer inom Trafikverket samt om att ge Trafikverket i uppdrag dels att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling, dels att utveckla de erfarenhetsåterföringssystem som används och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision och dels att genomföra resultatmätningar av hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. Bifall till motion 2012/13:T12. Skrivelsen läggs till handligarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-02-14
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-26
Trycklov: 2013-02-26
Reservationer 1
bet 2012/13:TU9

Alla beredningar i utskottet

2013-02-14, 2013-01-31

Trafikutskottet vill effektivisera Trafikverkets upphandlingar (TU9)

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar. Granskningen pekar bland annat på att det saknas stöd för att totalentreprenader leder till högre produktivitet, utan att det tvärtom på längre sikt kan leda till ineffektivitet.

Regeringen har redovisat sin bedömning av granskningen. Trafikutskottet tycket att det är anmärkningsvärt att regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Regeringens passivitet kan enligt utskottet leda till mindre väg och järnväg för pengarna. Samtidigt kan möjligheten för järnvägarna att fylla nödvändig samhälls- och klimatnytta minska. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen:

  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling.
  • Regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utveckla de system för återföring av erfarenheter som används och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att genomföra resultatmätning av hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. Mätningarna ska genomföras systematiskt och objektivt samt kompletteras med extern utvärdering och uppföljning.

Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket samt ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling, att utveckla de erfarenhetsåterföringssystem som används och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision och att genomföra resultatmätningar av hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:T12 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 1-4 och
lägger skrivelse 2012/13:50 till handlingarna.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)