Tröskeleffekter och förnybar energi

Näringsutskottets bet 2013/14:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2014

Beslut

Fler ska dela på kostnaderna för förstärkning av elnätet (NU19)

I dagsläget kan den som vill starta en anläggning för förnybar elproduktion, till exempel en vindkraftspark, behöva stå för hela kostnaden för att förstärka elnätet. Detta när en förstärkning måste göras för att den aktuella anläggningen ska kunna anslutas till nätet. Elproducenter som ansluter sig efter det kan utan särskild kostnad använda den outnyttjade delen av förstärkningen. På grund av detta vill få företag ansluta sig först till elnätet, något som i sin tur leder till att utbyggnaden av förnybar elproduktion går långsamt.

Därför införs nya regler om hur kostnaderna för förstärkning av elnätet ska fördelas. Det innebär att det statliga affärsverket Svenska kraftnät ska stå för den inledande kostnaden för förstärkningen. Företag som vill ansluta sina anläggningar till elnätet efter det ska betala enbart för sin andel. Regeringens ambition är att under 2016 kunna ersätta den här lösningen med en marknadslösning där staten inte behöver ta någon ekonomisk risk.

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-08
Justering: 2014-04-16
Betänkande publicerat: 2014-04-25
Trycklov: 2014-04-25
Reservationer 3
bet 2013/14:NU19

Fler ska dela på kostnaderna för förstärkning av elnätet (NU19)

I dagsläget kan den som vill starta en anläggning för förnybar elproduktion, till exempel en vindkraftspark, behöva stå för hela kostnaden för att förstärka elnätet. Detta när en förstärkning måste göras för att den aktuella anläggningen ska kunna anslutas till nätet. Elproducenter som ansluter sig efter det kan utan särskild kostnad använda den outnyttjade delen av förstärkningen. På grund av detta vill få företag ansluta sig först till elnätet, något som i sin tur leder till att utbyggnaden av förnybar elproduktion går långsamt.

Regeringen föreslår därför nya regler om hur kostnaderna för förstärkning av elnätet ska fördelas. Förslaget innebär att det statliga affärsverket Svenska kraftnät ska stå för den inledande kostnaden för förstärkningen. Företag som vill ansluta sina anläggningar till elnätet efter det ska betala enbart för sin andel. Regeringens ambition är att under 2016 kunna ersätta den här lösningen med en marknadslösning där staten inte behöver ta någon ekonomisk risk.

Ändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2014. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-08
4

Beslut

Beslut: 2014-05-08
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:156 och avslår motionerna
2013/14:N9 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:N10 av Anna Hagwall (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M880019
MP20005
FP20004
C20003
SD01703
V30142
KD14005
Totalt253171465

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. En permanent lösning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N8 av Lise Nordin (MP) och
2013/14:N9 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M880019
MP40165
FP20004
C20003
SD01703
V00172
KD14005
Totalt234173365

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag