Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2020

Beslut

105,7 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv samt flera lagändringar (AU2)

Cirka 105,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Mest pengar, cirka 52,9 miljarder, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Cirka 20,5 miljarder går till lönebidrag och samhall med mera.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Samtidigt sa riksdagen nej till 30 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 på området, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det innebär bland annat att tillfälliga lagändringar med anledning av covid-19 förlängs till och med den 1 januari 2023.

Vidare sa riksdagen ja till en lagändring som innebär att intyg ska utfärdas för möjlighet att söka arbete i Storbritannien och Nordirland med bibehållen ersättning. Bakgrunden är Storbritanniens och Nordirlands utträde ur EU. Beslutet har sin grund i ett utskottsinitiativ, vilket betyder att förslaget har väckts i arbetsmarknadsutskottet och inte bygger på en proposition eller en motion. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2021.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets initiativ till lag om ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-08
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:AU2

Alla beredningar i utskottet

2020-12-08, 2020-11-17

105,7 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv samt flera lagändringar (AU2)

Cirka 105,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Mest pengar, cirka 52,9 miljarder, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Cirka 20,5 miljarder går till lönebidrag och samhall med mera.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen ska säga nej till 30 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 på området, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det innebär bland annat att tillfälliga lagändringar med anledning av covid-19 förlängs till och med den 1 januari 2023.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen ska säga ja till en lagändring som innebär att intyg ska utfärdas för möjlighet att söka arbete i Storbritannien och Nordirland med bibehållen ersättning. Bakgrunden är Storbritanniens och Nordirlands utträde ur EU. Förslaget är ett utskottsinitiativ, vilket betyder att det har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion. Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
4

Beslut

Beslut: 2020-12-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 14

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 14 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 14 punkt 3 och avslår motionerna

2020/21:653 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 2, 3, 7, 8 och 10,

2020/21:654 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 6,

2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:3107 av Magnus Persson m.fl. (SD),

2020/21:3193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 20,

2020/21:3371 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 40,

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 1, 9, 11-13, 16, 17, 19, 21, 23 och 24 samt

2020/21:3582 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1-3.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
2. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 14 punkterna 1 och 2.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 14 punkt 4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 10 19 293


2. Utfärdande av intyg till medborgare i Storbritannien och Nordirland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 6 till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.