Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2016

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2017.

Cirka 6 765 miljoner kronor går till det här utgiftsområdet, uppdelat på 6 520 miljoner kronor för området Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och lantmäteriverksamhet och 244 miljoner kronor för området Konsumentpolitik. Pengarna fördelas bland annat på investeringsstöd för att göra fler hyresbostäder och bostäder för studerande, stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer samt stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. På det konsumentpolitiska området blir det bland annat ett ökat anslag till Konsumentverket för att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion och livsstil. Fastighetsmäklarinspektionen får ökat anslag för en mer aktiv och omfattande tillsyn av fastighetsmäklare.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör omgående besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, enligt riksdagens tillkännagivande från våren 2015. Ändringen rör bland annat ett höjt riktvärde på bullernivån för trafik vid bostäder för att underlätta byggande i närheten av spårtrafik och vägar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande att regeringen omgående bör besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2015. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-27
Justering: 2016-11-24
Trycklov: 2016-11-24
Reservationer 16
Betänkande 2016/17:CU1

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2017.

Cirka 6 765 miljoner kronor går till det här utgiftsområdet, uppdelat på 6 520 miljoner kronor för området Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och lantmäteriverksamhet och 244 miljoner kronor för området Konsumentpolitik. I regeringens förslag är pengarna bland annat fördelade på investeringsstöd för att göra fler hyresbostäder och bostäder för studerande, stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer samt stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. På det konsumentpolitiska området föreslår regeringen bland annat ett ökat anslag till Konsumentverket för att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion och livsstil. Fastighetsmäklarinspektionen får ökat anslag för en mer aktiv och omfattande tillsyn av fastighetsmäklare.

Civilutskottet föreslår också ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör omgående besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, enligt riksdagens tillkännagivande från våren 2015. Ändringen rör bland annat ett höjt riktvärde på bullernivån för trafik vid bostäder för att underlätta byggande i närheten av spårtrafik och vägar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-29
Debatt i kammaren: 2016-11-30
4

Beslut

Beslut: 2016-12-01
11 förslagspunkter, 4 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 18 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 18 punkt 3 och avslår motionerna

2016/17:2229 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2016/17:3145 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:3462 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:3466 av Ola Johansson m.fl. (C) och

2016/17:3471 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2017 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,
2. under 2017 ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor,
3. under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 18 punkterna 1, 2 och 4 samt avslår motion

2016/17:3462 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 7 0 65 12
SD 0 43 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 17 1 0 3
L 0 0 16 3
KD 1 0 12 3
- 0 0 0 1
Totalt 147 44 113 45


2. Bostadspolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 273 18 13 45


3. Konsumentpolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3471 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 4 (M, C, L, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 1 14
M 0 72 1 11
SD 0 0 42 6
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 139 121 44 45


4. Stöd till tillgänglighetsanpassning av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2009 av Solveig Zander (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2386 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 19 och

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 20.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

5. Finansiering och tillgång till geodata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1992 av Robert Hannah och Mathias Sundin (båda L) yrkandena 1-3,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 35-37,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 22 och 23 samt

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 24.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 11
SD 0 0 43 5
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 233 13 59 44


6. Översyn av Lantmäteriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1063 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1958 av Kristina Yngwe (C),

2016/17:3056 av Solveig Zander (C),

2016/17:3092 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C),

2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 11 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 72 1 11
SD 43 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 199 105 1 44


7. Översyn av systemet med kommunala hyresgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2031 av Kerstin Lundgren (C) och

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 12 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 11
SD 43 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 284 20 0 45


8. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3073 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C) yrkande 1 och

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 13 (C)

9. Utvärdering av de statliga investeringsstöden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 14 (L)

10. Startlån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 15 (KD)

11. Riktvärden för trafikbuller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen omgående bör besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2015, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 16 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 99 0 14
M 72 1 0 11
SD 43 0 0 5
MP 0 23 0 2
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 164 141 0 44