Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2020

Beslut

17,5 miljarder till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Cirka 17,5 miljarder kronor ut statens budget för år 2021 ska gå till området samhällsekonomi och finansförvaltning. Mest pengar, 14,1 miljarder kronor, går till statliga tjänstepensioner. Cirka 760 miljoner kronor går till Statens servicecenter och Finansinspektionen får cirka 655 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa också ja till förslagen om bemyndiganden, investeringsplaner och ett nytt övergripande mål om att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystem. Samtidigt sa riksdagen nej till alternativa budgetförslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.n
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-08
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Betänkande 2020/21:FiU2

Alla beredningar i utskottet

2020-12-08, 2020-12-03

17,5 miljarder till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Cirka 17,5 miljarder kronor ut statens budget för år 2021 ska gå till området samhällsekonomi och finansförvaltning. Mest pengar, 14,1 miljarder kronor, går till statliga tjänstepensioner. Cirka 760 miljoner kronor går till Statens servicecenter och Finansinspektionen får cirka 655 miljoner kronor. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslagen om bemyndiganden, investeringsplaner och ett nytt övergripande mål om att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystem. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
4

Beslut

Beslut: 2020-12-17
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett övergripande mål om att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det övergripande mål som regeringen föreslår för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen under området prognoser, redovisning, statistik och uppföljning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

2. Statens budget inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 2 punkt 11 och avslår motionerna

2020/21:2963 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3114 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) och

2020/21:3312 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår,
2. för 2021 besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor för stabilitetsfonden,
3. för 2021 besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor för resolutionsreserven,
4. för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor,
5. för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor,
6. för 2021 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor,
7. för 2021 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 22 500 000 000 kronor,
8. för 2021 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till 15 200 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 2 punkterna 2-6, 8, 10 och 12.

c) Godkännande av investeringsplaner
Riksdagen godkänner
1. investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2021-2023 som en riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar,
2. investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2021-2023 som en riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 2 punkterna 7 och 9.