Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2020

Beslut

16,2 miljarder till miljö och naturvård (MJU1)

Cirka 16,2 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet miljö och naturvård. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Cirka 2,9 miljarder kronor går till klimatbonusen, ett bidrag till personer som har köpt en så kallad klimatbonusbil. Drygt 1,9 miljarder kronor går till klimatinvesteringar, exempelvis stöd till laddinfrastruktur för elfordon. En stor del av budgeten inom utgiftsområdet går vidare till åtgärder för värdefull natur, skydd av värdefull natur och åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Andra förslag som riksdagen sa ja till är att

  • godkänna en investeringsplan för Naturvårdsverket för perioden 2021-2023
  • tillåta regeringen att ta bort de utsläppsrätter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2019 och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU för det året
  • ge regeringen rätt att även ta bort de utsläppsrätter som Sverige har förvärvat genom programmet för internationella klimatinsatser och som har levererats under 2019.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-24
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-04
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2020-11-24, 2020-11-05

16,2 miljarder till miljö och naturvård (MJU1)

Cirka 16,2 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet miljö och naturvård. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Cirka 2,9 miljarder kronor går till klimatbonusen, ett bidrag till personer som har köpt en så kallad klimatbonusbil. Drygt 1,9 miljarder kronor går till klimatinvesteringar, exempelvis stöd till laddinfrastruktur för elfordon. En stor del av budgeten inom utgiftsområdet går vidare till åtgärder för värdefull natur, skydd av värdefull natur och åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Andra förslag som utskottet föreslår att riksdagen säger ja till är att

  • godkänna en investeringsplan för Naturvårdsverket för perioden 2021-2023
  • tillåta regeringen att ta bort de utsläppsrätter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2019 och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU för det året
  • ge regeringen rätt att även ta bort de utsläppsrätter som Sverige har förvärvat genom programmet för internationella klimatinsatser och som har levererats under 2019.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget är steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-14
Debatt i kammaren: 2020-12-15
4

Beslut

Beslut: 2020-12-16
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 20 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 20 punkt 4 och avslår motionerna

2020/21:33 av Mattias Karlsson i Norrhult (SD),

2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 19,

2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 25,

2020/21:2806 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.1,

2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 12,

2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 34.1,

2020/21:3197 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3222 av Martin Kinnunen m.fl. (SD),

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2020/21:3353 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1-12,

2020/21:3357 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 20, 21 och 50 samt

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 8.1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 20 punkt 5.

c) Godkännande av en investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2021-2023 som en riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 20 punkt 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 28 10 18 293


2. Borttagning av utsläppsenheter under EU:s ansvars-fördelningsbeslut för 2019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ta bort de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2019 som Sverige har tilldelats och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU för det året.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 20 punkt 1.

3. Annullering av utsläppsenheter som har förvärvats under 2019 genom Sveriges program för internationella klimatinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att annullera Sveriges innehav av utsläppsenheter som har genererats under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och som har levererats under 2019. Utsläppsenheterna har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimat-insatser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 20 punkt 2.