Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets bet 2012/13:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2012

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 44,6 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2013. Vägområdet får cirka 1 miljard kronor extra för 2013 och järnvägen cirka en halv miljard kronor extra. Det ska förstärka satsningen på drift och underhåll och är även tänkt för utbyggnaden av gruvrelaterad infrastruktur, främst i Norrbotten. Trängselskatten i Göteborg blir också ett särskilt anslag i budgeten som får användas till finansiering av investeringar i kollektivtrafiken, vägar och järnvägar i Göteborg.

Riksdagen godkände också regeringens förslag till ändring av hänsynsmålet för transportpolitiken. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Trafikutskottet har följt upp regeringens redovisning av resultat för utgiftsområde 22 i budgetpropositionen. Utskottet konstaterar att regeringen behöver fortsätta att utveckla resultatredovisningen, så att riksdagen har tillräckligt bra underlag för att bedöma resultaten i förhållande till uppsatta mål. Utskottet är också positivt till regeringens arbete med att utveckla resultatindikatorer. Riksdagen godkände vad utskottet anfört om utskottets uppföljning av resultatredovisningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-22
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-12-03
Trycklov: 2012-12-03
Reservationer 3
bet 2012/13:TU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-22, 2012-11-08

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 44,6 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2013. Vägområdet får cirka 1 miljard kronor extra för 2013 och järnvägen cirka en halv miljard kronor extra. Det ska förstärka satsningen på drift och underhåll och är även tänkt för utbyggnaden av gruvrelaterad infrastruktur, främst i Norrbotten. Trängselskatten i Göteborg blir också ett särskilt anslag i budgeten som får användas till finansiering av investeringar i kollektivtrafiken, vägar och järnvägar i Göteborg.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av hänsynsmålet för transportpolitiken. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Utskottet har följt upp regeringens redovisning av resultat för utgiftsområde 22 i budgetpropositionen. Utskottet konstaterar att regeringen behöver fortsätta att utveckla resultatredovisningen, så att riksdagen har tillräckligt bra underlag för att bedöma resultaten i förhållande till uppsatta mål. Utskottet är också positivt till regeringens arbete med att utveckla resultatindikatorer. Riksdagen föreslås godkänna vad trafikutskottet anfört om utskottets uppföljning av resultatredovisningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-13
4

Beslut

Beslut: 2012-12-13
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hänsynsmålet för transportpolitiken samt mål och resultatfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner vad regeringen föreslår om en ändring av hänsynsmålet för transportpolitiken till följande nya lydelse: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa,
b) godkänner vad trafikutskottet anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 22 punkt 1.

2. Anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som, med stöd av väglagen (1971:948), tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50, för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet,
b) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:1 Väghållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 29 800 000 000 kronor under 2014-2040,
c) bemyndigar regeringen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 9 506 000 000 kronor för prioriterade vägprojekt m.m.,
d) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 84 000 000 000 kronor under 2014-2050,
e) bemyndigar regeringen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 35 444 000 000 kronor för prioriterade järnvägsprojekt m.m.,
f) godkänner att Trafikverket, i egenskap av infrastrukturförvaltare, deltar som medlem i samt betalar medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS, European Railway Telecommunications EWIV (Euratel) samt ytterligare en europeisk intressegruppering vars verksamhet ska röra förvaltning av godskorridoren på järnväg mellan Stockholm och Palermo,
g) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor under 2014-2027,
h) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor under 2014-2048,
i) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 300 000 000 kronor under 2014-2039,
j) fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor 2013,
k) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 205 000 000 kronor under 2014-2015,
l) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor under 2014-2015,
m) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kronor 2014 och 2015,
n) anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2013 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 22 punkterna 2-10 och 19-23 samt avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 16,
2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15 och 21,
2012/13:T414 av Tony Wiklander m.fl. (SD),
2012/13:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:T479 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2012/13:T503 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1, 3-6, 10-13 och 15-19,
2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 3 och
2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.

3. Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
b) bemyndigar regeringen att för 2013 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
c) godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 22 punkterna 11-13.

4. Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
b) bemyndigar regeringen att för 2013 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
c) godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 22 punkterna 14-16.

5. Bolagsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner att Arlandabanan Infrastructure AB och Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab AB kvarstår som två separata aktiebolag,
b) godkänner att Swedish National Road Consulting AB och LFV Aviation Consulting AB kvarstår som två separata bolag och att ansvaret för förvaltningen av statens aktier i bolagen kvarstår hos Trafikverket respektive Luftfartsverket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 22 punkterna 17 och 18.

6. Transportstyrelsens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP02302
FP20004
C18005
SD18002
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt170136043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Trafikverkets telekommunikationsverksamhet (ICT)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T312 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (båda S) och
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 54.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Trafikverkets färjeverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:T326.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S941017
M970010
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD17002
PP0000
-0000
Totalt26642041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Ansvar för sjö- och flygräddning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T418 av Mikael Oscarsson (KD).