Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Penningpolitiken och Riksbankens oberoende bör ses över (FiU41)

Riksdagen har behandlat en utvärdering av Riksbankens penningpolitik för åren 2010-2015. I samband med detta riktade riksdagen två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen ska så fort som möjligt tillsätta en parlamentarisk utredning av det svenska penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.
  • Regeringen ska också snarast lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende utifrån resultatet av den nyligen genomförda så kallade Flamutredningen och tillhörande remissynpunkter.

Regeringen bör även presentera ett sammanhållet och tydligt ramverk för den svenska makrotillsynen, det vill säga tillsynen av stabiliteten i det finansiella systemet som helhet. Riksdagen utgår vidare ifrån att Riksbanken tar till sig av de rekommendationer som finns i utvärderingen av penningpolitiken och fortsätter med sitt utvecklingsarbete av prognosmetoder, modeller och uppföljning.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-05-19, 2016-05-26, 2016-06-09

Penningpolitiken och Riksbankens oberoende bör ses över (FiU41)

Finansutskottet har behandlat en utvärdering av Riksbankens penningpolitik för åren 2010-2015. I samband med detta föreslår finansutskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen ska så fort som möjligt tillsätta en parlamentarisk utredning av det svenska penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.
  • Regeringen ska också snarast lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende utifrån resultatet av den nyligen genomförda så kallade Flamutredningen och tillhörande remissynpunkter.

Regeringen bör även presentera ett sammanhållet och tydligt ramverk för den svenska makrotillsynen, det vill säga tillsynen av stabiliteten i det finansiella systemet som helhet. Finansutskottet utgår vidare ifrån att Riksbanken tar till sig av de rekommendationer som finns i utvärderingen av penningpolitiken och fortsätter med sitt utvecklingsarbete av prognosmetoder, modeller och uppföljning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.