Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2007

Beslut

Ändrade a-kasseregler och ny jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa (AU13)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya arbetsmarknadspolitiska reformer. De flesta av reformerna börjar gälla den 2 juli 2007 och innebär i korthet följande. Den nuvarande aktivitetsgarantin för långtidsarbetslösa avskaffas och en jobb- och utvecklingsgaranti införs i stället. Deltagarna ska erbjudas individuellt anpassade åtgärder som syftar till att de snabbt ska komma in på arbetsmarknaden. Rätten för en arbetslös person att endast söka jobb inom sitt yrke eller nära hemorten de 100 första ersättningsdagarna tas bort, liksom möjligheten till förlängning av arbetslöshetsersättningen. Ersättningsperioden om längst 300 dagar ska i fortsättningen även omfatta dagar då en person deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den sistnämnda regeln börjar gälla den 1 oktober 2007. Den 1 januari 2008 bildas en ny myndighet, Arbetsförmedlingen, som ersätter Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, och länsarbetsnämnderna. Avslutningsvis ska inte arbetsgivare längre behöva anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition punkt 1 och 19. I övrigt bifall till propositionen. Avslag på framställningarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 framställning / redogörelse, 33 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-24
Justering: 2007-05-15
Betänkande publicerat: 2007-05-23
Trycklov: 2007-05-22
Reservationer 21
Betänkande 2006/07:AU13

Ändrade a-kasseregler och ny jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa (AU13)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya arbetsmarknadspolitiska reformer. De flesta av reformerna föreslås börja gälla den 2 juli 2007 och innebär i korthet följande. Den nuvarande aktivitetsgarantin för långtidsarbetslösa avskaffas och en jobb- och utvecklingsgaranti införs i stället. Deltagarna ska erbjudas individuellt anpassade åtgärder som syftar till att de snabbt ska komma in på arbetsmarknaden. Rätten för en arbetslös person att endast söka jobb inom sitt yrke eller nära hemorten de 100 första ersättningsdagarna tas bort, liksom möjligheten till förlängning av arbetslöshetsersättningen. Ersättningsperioden om längst 300 dagar ska i fortsättningen även omfatta dagar då en person deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Utskottet föreslår att den sistnämnda regeln träder i kraft den 1 oktober 2007. Den 1 januari 2008 bildas en ny myndighet, Arbetsförmedlingen, som ersätter Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, och länsarbetsnämnderna. Avslutningsvis ska inte arbetsgivare längre behöva anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-30
4

Beslut

Beslut: 2007-05-30
25 förslagspunkter, 19 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jobb- och utvecklingsgarantin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program såvitt avser 7 §,
dels godkänner vad regeringen föreslår om att
c) avskaffa aktivitetsgarantin och
d) införa en jobb- och utvecklingsgaranti.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:89 punkterna 2, 3 i denna del, 21 och 22 samt avslår motionerna
2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1 i denna del,
2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) i denna del,
2006/07:A30 av Berit Andnor m.fl. (s) i denna del och
2006/07:A31 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m90007
c26003
fp20008
kd21003
v01903
mp01405
Totalt157149043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nedsättningsreglerna för deltagare med aktivitetsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A28 yrkande 1 i denna del och 2006/07:A346 yrkande 1.

Reservation 2 (v)

3. Avslag på propositionen såvitt avser vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1 i denna del,
2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) i denna del,
2006/07:A30 av Berit Andnor m.fl. (s) i denna del och
2006/07:A31 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1 i denna del och 2-4.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m91006
c26003
fp20008
kd21003
v01903
mp01405
Totalt158148043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:89 punkt 4 och avslår motionerna
2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1 i denna del,
2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) i denna del och
2006/07:A30 av Berit Andnor m.fl. (s) i denna del.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m91006
c26003
fp20008
kd21003
v00193
mp14005
Totalt1721161942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Förbättrad tillsyn över platsanmälningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A28 yrkande 2 och 2006/07:A270 yrkandena 17 och 18.

Reservation 6 (v)

6. Andra frågor om lediga platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A31 yrkandena 5 och 6.

Reservation 7 (mp)

7. Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels
antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, såvitt avser 48 a, 48 b, 48 g och 48 h §§,
b) lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
c) lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd,
d) lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
e) lag om ändring i lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade,
f) lag om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.,
g) lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder,
h) lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
i) lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
j) lag om ändring i skollagen (1985:1100),
k) lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg,
l) lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
m) lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län,
n) lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom försvarsmakten,
o) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
p) lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
q) lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser med den ändringen att 26 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 punkt 1,
r) lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
dels godkänner vad regeringen föreslår om att avveckla Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna och bilda en ny sammanhållen myndighet, Arbetsförmedlingen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:89 punkterna 1, 3, båda i denna del, 5-18, 20 och 23, bifaller delvis proposition 2006/07:89 punkt 19 och avslår motion
2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) i denna del.

Reservation 8 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m91006
c26003
fp20008
kd21003
v19003
mp14005
Totalt191116042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Konsekvenser av ombildningen av Arbetsmarknadsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A31 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 7.

Reservation 9 (mp)

9. Riksrevisionens styrelses framställning om den offentliga arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2006/07:RRS15 och motionerna 2006/07:A20 och 2006/07:A21.

Reservation 10 (s, v)

10. Antagande av förslag om ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar dels, i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att 22 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 punkt 2, dels utskottets förslag i bilaga 3 punkt 3 till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:89 punkt 1 i denna del.

11. Riksrevisionens styrelses framställning om insatser mot deltidsarbetslösheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS22 punkterna 1 och 2.

12. Riksrevisionens styrelses framställning om anställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2006/07:RRS18 och motionerna
2006/07:A26 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) och
2006/07:A27 av Josefin Brink m.fl. (v).

Reservation 11 (s, v)

13. Vissa andra frågor om anställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 8 och
2006/07:A328 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda s).

14. Riksrevisionens styrelses framställning om arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2006/07:RRS5 punkterna 1 och 2.

15. Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 2-4,
2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 7,
2006/07:A275 av Maryam Yazdanfar (s) och
2006/07:A292 av Jasenko Omanovic och Hans Stenberg (båda s).

Reservation 12 (s)
Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m90007
c26003
fp20008
kd21003
v01183
mp14005
Totalt1711171843

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Pendlingsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1,
2006/07:A284 av Fredrik Olovsson (s) och
2006/07:A344 av Ameer Sachet m.fl. (s).

Reservation 14 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m91006
c26003
fp20008
kd20004
v01903
mp14005
Totalt171134044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Arbetsmarknadspolitiska insatser för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A218 av Krister Örnfjäder (s),
2006/07:A227 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s) och
2006/07:A273 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 15 (v)

18. Lönebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A211 av Inger Jarl Beck (s),
2006/07:A231 av Göte Wahlström m.fl. (s) och
2006/07:A301 av Lars U Granberg och Karin Åström (båda s).

19. Sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A226 av Kenneth Johansson och Kerstin Lundgren (båda c) och
2006/07:A349 av Ulf Holm (mp).

Reservation 16 (mp)

20. Arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 8, 10 och 11 samt
2006/07:A298 av Göte Wahlström (s).

Reservation 17 (v)

21. Vissa andra frågor om arbetsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:N298 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) yrkande 2 och
2006/07:A246 av Inger Jarl Beck m.fl. (s).

Reservation 18 (s)

22. Registrering av bemanningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A321 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s).

Reservation 19 (s, v)

23. Arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A216 av Carina Hägg (s).

Reservation 20 (s)

24. Könsaspekter på arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A204 av Ulf Holm (mp).

Reservation 21 (mp)

25. Stängslingsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A316 av Ann-Kristine Johansson och Lars Mejern Larsson (båda s).