Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TEN-T)

Trafikutskottets bet 2008/09:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2009

Beslut

EU-förslag om översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TU10)

Trafikutskottet har granskat EU-kommissionens förslag om en översyn av politiken för transeuropeiska transportnät. Utskottet konstaterar att det europeiska transportsystemet måste bli mer miljövänligt och medel måste satsas på klimatsmarta lösningar. Det behövs enligt utskottet ett transportnät som gör att de olika trafikslagen kan samverka effektivare. Transportnätet måste också göra det möjligt att öka järnvägens och sjöfartens andel av godstransporterna. Utskottet framhåller även behovet av insatser för att minska infrastrukturens sårbarhet vid ras, skred, storm och översvämningar till följd av klimatförändringarna. Inom det transeuropeiska transportnätet finns det prioriterade projekt. Bland nya prioriterade initiativ vill utskottet inkludera den norra axeln som länkar samman de nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Utskottet vill också inkludera den botniska korridoren, som är en nordsydlig transportkorridor som förbinder Barentsområdet i norra Sverige och Finland med ländernas södra delar. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till regeringen och för kännedom till EU-kommissionen.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-24
Justering: 2009-04-14
Betänkande publicerat: 2009-04-14
Trycklov: 2009-04-14
bet 2008/09:TU10

Alla beredningar i utskottet

2009-03-24

EU-förslag om översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TU10)

Trafikutskottet har granskat EU-kommissionens förslag om en översyn av politiken för transeuropeiska transportnät. Utskottet konstaterar att det europeiska transportsystemet måste bli mer miljövänligt och medel måste satsas på klimatsmarta lösningar. Det behövs enligt utskottet ett transportnät som gör att de olika trafikslagen kan samverka effektivare. Transportnätet måste också göra det möjligt att öka järnvägens och sjöfartens andel av godstransporterna. Utskottet framhåller även behovet av insatser för att minska infrastrukturens sårbarhet vid ras, skred, storm och översvämningar till följd av klimatförändringarna. Inom det transeuropeiska transportnätet finns det prioriterade projekt. Bland nya prioriterade initiativ vill utskottet inkludera den norra axeln som länkar samman de nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Utskottet vill också inkludera den botniska korridoren, som är en nordsydlig transportkorridor som förbinder Barentsområdet i norra Sverige och Finland med ländernas södra delar. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet. Därefter skickas utlåtandet till regeringen och för kännedom till EU-kommissionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-22
4

Beslut

Beslut: 2009-04-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europeiska kommissionens grönbok Transeuroperiska transportnät (TEN-T): En översyn av strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtande 2008/09:TU10 till handlingarna.