Utlåtande om grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy

Finansutskottets bet 2009/10:FiU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Grönbok om företagsstyrning i finansiella institut (FiU41)

Finansutskottet har granskat EU-kommissionens så kallade grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy där kommissionen ger ett antal förslag som bland andra medlemsländernas parlament ska ge sina synpunkter på. Finansutskottet framhåller att den finansiella krisen har visat på behovet av en effektivare tillsyn över finansmarknadens aktörer. Olämpliga ersättningssystem inom finanssektorn kan leda till ett överdrivet risktagande som medför betydande samhällsekonomiska kostnader. Finansutskottet betonar att Sverige under sitt ordförandeskap i EU andra halvåret 2009 aktivt förde arbetet med finansiell tillsyn framåt och att regler om ersättningspolicy inom finanssektorn har genomförts på nationell nivå. Då det gäller kommissionens förslag till direktiv om reglering av förvaltare av alternativa investeringsfonder anser utskottet att det är viktigt att finna en ändamålsenlig och balanserad reglering. Det ska tydligt framgå vilka förvaltare som omfattas. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-06-15
Justering: 2010-06-17
Betänkande publicerat: 2010-06-18
Trycklov: 2010-06-18
bet 2009/10:FiU41

Grönbok om företagsstyrning i finansiella institut (FiU41)

Finansutskottet har granskat EU-kommissionens så kallade grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy där kommissionen ger ett antal förslag som bland andra medlemsländernas parlament ska ge sina synpunkter på.

Finansutskottet framhåller att den finansiella krisen har visat på behovet av en effektivare tillsyn över finansmarknadens aktörer. Olämpliga ersättningssystem inom finanssektorn kan leda till ett överdrivet risktagande som medför betydande samhällsekonomiska kostnader.

Finansutskottet betonar att Sverige under sitt ordförandeskap i EU andra halvåret 2009 aktivt förde arbetet med finansiell tillsyn framåt och att regler om ersättningspolicy inom finanssektorn har genomförts på nationell nivå. Då det gäller kommissionens förslag till direktiv om reglering av förvaltare av alternativa investeringsfonder anser utskottet att det är viktigt att finna en ändamålsenlig och balanserad reglering. Det ska tydligt framgå vilka förvaltare som omfattas. Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-23
4

Beslut

Beslut: 2010-06-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.