FAC, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D26

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2018-10-08

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 15 oktober 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Externa aspekter av migration

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om uppnådda resultat på det externa migrationsområdet och vägen framåt.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en bred diskussion om externa aspekter av migration. Regeringen står bakom Europeiska Rådets slutsatser av den 28 juni med utgångspunkten att rädda liv på Medelhavet.

Regeringen stödjer partnerskapsramen från juni 2016 som en utgångspunkt i de fortsatta diskussionerna om hur EU:s yttre förbindelser och instrument kan bidra till hanteringen av migrationsutmaningarna. Det är centralt att samarbeten med aktuella tredjeländer skräddarsys och bygger på ömsesidiga partnerskap, intressen och behov.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Migration behandlades senast i EU-nämnden den 19 september 2018 inför det informella mötet med EU:s stats-och regeringschefer den 19-20 september 2018

Fortsatt behandling av ärendet: Migration kommer även att diskuteras under Europeiska Rådet den 18-19 oktober 2018.

Faktapromemoria:

Faktapromemoria 2016/17:72 Migration längs den centrala Medelhavsrutten

Faktapromemoria 2016/17: 94 Förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och

EU

5.Libyen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser med fortsatt oro på utvecklingen i Libyen och bristen på en fredlig lösning av konflikten. Större ansvarstagande och kompromissvilja krävs av samtliga libyska parter. Regeringen betonar vikten av ett enat EU-agerande som ger fullt stöd till FN-sändebudet Ghassan Salamés ansträngningar för att genom FN:s handlingsplan för Libyen få till stånd en politisk lösning, inklusive nationella val så snart nödvändiga förutsättningarna föreligger. Av vikt är också genomförandet av ekonomiska reformer, vilket ses som en förutsättning för att uppnå långsiktig stabilitet. Regeringen understryker fortsatt vikten av kvinnors deltagande i alla delar av den politiska processen. Regeringen har i säkerhetsrådet den 13 september 2018 röstat för en ettårig förlängning av mandatet för FN:s insats United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) vilken fortsatt utgör ramverket för det internationella samfundets, inklusive EU:s, agerande i Libyen.

2 (4)

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Libyen behandlades senast i EU-nämnden den 13 juli 2018.

6.Centralafrikanska republiken (CAR)

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i Centralafrikanska republiken, CAR. Rådslutsatser förväntas antas.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser med oro på utvecklingen i CAR. Landet präglas av en svår humanitär situation samt ett alltjämt försämrat säkerhetsläge med tilltagande attacker från rebeller och milisgrupper.

Regeringsstyrkorna i CAR (FACA) lanserade i juli en plan för att stärka stabiliteten i landet genom att påtagligt öka antalet soldater och därmed förmå att täcka ett större geografiskt område. Regeringen stödjer planen och både MINUSCA och EU:s utbildningsinsats EUTM har en viktig roll i att understödja arbetet. Regeringen ser även ett behov av att stärka den bredare säkerhetssektorn i CAR som ett led i den långsiktiga stabiliseringen av landet.

Regeringen kommer att verka för att EU fortsatt ger sitt fulla stöd till de pågående medlingsinsatser i CAR som leds av den Afrikanska unionen (AU). En inkluderande process där kvinnors, ungdomars och civilsamhällets deltagande säkerställs är central för att möjliggöra en långsiktigt hållbar fred i landet.

7.Venezuela

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om situationen i Venezuela.

3 (4)

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser med stor oro på den politiska och ekonomiska situationen i Venezuela och särskilt situationen för mänskliga rättigheter i landet. Dialogprocessen mellan regering och opposition har avbrutits. Händelseutvecklingen har resulterat i en svår humanitär situation, vilken har lett till att ett stort antal venezolaner har lämnat landet, med betydande konsekvenser för grannländerna.

Regeringen ställer sig positiv till att EU och dess medlemsstater undersöker möjligheterna till en mer aktiv roll för EU, både vad avser den humanitära situationen i Venezuela och dess regionala konsekvenser. Regeringen stödjer ansträngningarna för att få till stånd en ny dialogprocess mellan regering och opposition.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Venezuela behandlades senast i EU-nämnden den 25 maj 2018, inför FAC den 28 maj.

4 (4)