GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D28

Kommenterad dagordning rådet

2018-10-08

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 16 oktober 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Den 2 maj 2018 presenterade kommissionen förslag till flerårig budgetram för perioden 2021–27. Förslaget består av flera delar: ett meddelande om EU:s budgetram och förslag till förordning för en flerårig budgetram för perioden 2021–2027. Samtidigt presenterade kommissionen förslag till förordning för att skydda EU:s budget i fall av generella brister i rättsstatens principer i en medlemsstat. Vidare presenterades förslag till nytt system för egna medel.

Under våren och sommaren har samtliga sektorsförslag presenterats och tekniska genomgångar har skett i den särskilda rådsarbetsgruppen som ansvarar för horisontella och budgetpåverkande frågor i MFF- förhandlingarna. Parallellt har behandling av övriga frågor inletts i berörda

2

rådsformationer. Övergripande diskussioner har skett i Allmänna rådet i maj, juni och september. Inför allmänna rådet den 16 oktober har behandlingen i rådet övergått från en analytisk fas till förhandlingsfas. Ett första utkast till så kallad förhandlingsbox för delar av förslaget har nu börjat diskuteras. Syftet med förhandlingsboxen är att identifiera alla element och möjliga optioner inom respektive område i förslaget som bör finnas med i den fortsatta förhandlingen. Ambitionen från det österrikiska ordförandeskapet är att under hösten enas om vad det första utkastet till förhandlingsbox ska innehålla utan att precisera några siffror eller alternativ till överenskommelse.

Vid mötet avser ordföranden att ge en lägesuppdatering rörande pågående diskussion om förhandlingsboxen. Ordförandeskapet planerar inte för någon längre diskussion. Hittills har följande områden diskuterats i den särskilda rådsarbetsgruppen för förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram: rubrik 1 (inre marknad, innovation och digitalisering), rubrik 3 (naturresurser och miljö), rubrik 5 (försvar och säkerhet), rubrik 7 (administration) och horisontella frågor.

Vid allmänna rådets möte i maj, juni och september framförde regeringen positioner i linje med Sveriges övergripande målsättningar inför förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram:

1.När Storbritanniens bidrag försvinner behöver budgeten minska med lika mycket. Regeringen vill därför sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1 % av EU:s BNI.

2.Den svenska avgiften ska även hållas nere. Det vill regeringen främst göra genom att minska storleken på budgeten och värna den andel Sverige ska betala.

3.Regeringen vill se en modern budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning. Detta ska ske genom minskade anslag för jordbruksstöd och strukturfonder

4.Det ska även kosta att inte ta ansvar. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken eller inte respekterar gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag.

2 (7)

3

5.Regeringen vill se en mer effektiv kontroll av hur EU- medel används. Med en minskad budget blir det ännu viktigare att pengarna används på rätt sätt.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen avser att verka för att svenska intressen i enlighet med de med Riksdagen sedan tidigare förankrade ståndpunkterna återspeglas i den framtida förhandlingsboxen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

14 september 2018, 19 juni 2018, 20 juni 2018, 9 maj 2018.

Icke lagstiftande verksamhet

4.Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 18 oktober 2018 – Utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 18 oktober kommer att diskuteras vid Allmänna rådets möte. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna. En kommenterad dagordning till det aktuella mötet i Europeiska rådet delgavs nämnden inför Allmänna rådets möte den 18 september.

Europeiska rådet väntas följa upp frågan om migration i enlighet med Europeiska rådets slutsatser från den 28 juni. På detta område väntas bl.a. en uppföljning av arbetet med att motverka människosmuggling, samarbetet med ursprungs- och transitländer samt genomförandet av det gemensamma asylsystemet. Stats- och regeringscheferna väntas här även beröra Europeiska kommissionens nya förslag till återvändandedirektiv, gemensam asylmyndighet och gemensam gräns- och kustbevakning.

3 (7)

4

Europeiska rådet ska även följa upp den diskussion om inre säkerhet som hölls inom ledaragendan vid det informella toppmötet i Salzburg den 20 september. Stats- och regeringscheferna väntas här, med utgångspunkt i de framsteg som gjorts på området de senaste två åren, behandla åtgärder för att möta nya och förändrande utmaningar på området. Europeiska rådet väntas bland annat behandla åtgärder mot desinformation och yttre påverkan inför EU-valen samt insatser för förbättrad cybersäkerhet. Europeiska rådet väntas vidare uppmana till skyndsam behandling av förslag om förbättrad interoperalitet och informationsutbyte i brottsbekämpning jämte insatser för att motverka terrorism och radikalisering på nätet. Skyddet mot hybrid- och cyberhot väntas också tas upp. Slutligen väntas stats- och regeringscheferna behandla arbetet med krisberedskap och förhandlingarna om EU:s krisberedskapsmekanism.

Europeiska rådet kan också komma att behandla aktuella utrikespolitiska frågor. Om, och vilka, avgörs i så fall senare inpå mötet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer ansatsen för att motverka människosmuggling och farliga överfarter för att rädda liv på Medelhavet. Regeringen anser att det är viktigt att nå framsteg i förhandlingarna om det gemensamma asylsystemet.

Regeringen stödjer fortsatt samarbete för att stärka EU:s interna säkerhet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

-

5. Uppföljning av Europeiska rådet

Diskussionspunkt

Bakgrund

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljning

4 (7)

5

av Europeiska rådets möten. I enlighet med detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp föregående möten i Europeiska rådets möten.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den mer systematiska processen för uppföljning av Europeiska rådets slutsatser är en bra metod för att följa upp de beslut som tidigare fattats. Regeringen välkomnar därför att uppföljningen sker.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

-

6.Rättsstatens principer i Polen / Artikel 7(1) FEU motiverat förslag – Utfrågning av PL

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet i Allmänna rådet den 16 oktober 2018 avser kommissionen uppdatera rådet om läget vad gäller förfarandet mot Polen inom ramen för artikel 7(1) EU-fördraget. Vid de senaste två mötena i Allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1). Bakgrunden till utfrågningen är att kommissionen den 20 december 2017 i ett motiverat förslag aktiverade artikel 7(1) i EU-fördraget.

I det motiverade förslaget redogör kommissionen för sina farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Kommissionen pekar på följderna av de många lagar som antagits under en period av två år och som påverkar rättssystemets struktur i Polen. Lagändringarna och deras kombinerade effekter bedöms enligt kommissionen utsätta rättsväsendets oberoende och maktdelningen i Polen för allvarliga risker, och därmed leda till en klar risk för att Polen allvarligt åsidosätter rättsstatens principer som avses i artikel 2 i EU- fördraget.

Sedan årsskiftet har dialogen mellan den polska regeringen och kommissionen intensifierats. Den polska regeringen har lämnat ett formellt

5 (7)

6

svar till kommissionen i vilket den polska regeringen redogör för bevekelsegrunderna för rättsreformerna och sin syn på reformernas effekter. Det polska parlamentet har även antagit ett antal lagändringar som syftar till att efterkomma kommissionens rekommendationer. Kommissionen välkomnade vid mötet i Allmänna rådet den 14 maj 2018 de polska åtgärderna men framhöll att fler åtgärder skyndsamt behövde vidtas för att undanröja risken för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatens principer. Eftersom dessa åtgärder inte vidtogs föreslog kommissionen rådet att vid allmänna rådet den 26 juni höra Polen i enlighet med artikel 7(1) i EU- fördraget, vilket också gjordes. Utfrågningen fortsatte sedan vid Allmänna rådets möte den 18 september.

Regeringen har genom processen stött kommissionens agerande och varit tydlig med att utvecklingen för rättsstatens principer i Polen är mycket oroande.

Tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rättsstatens principer i Polen behandlades senast i EU-nämnden den 14 september 2018 inför Allmänna rådet 18 september.

7.EU:s värderingar – Ungern - Artikel 7(1) FEU motiverat förslag

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet i Allmänna rådet den 16 oktober 2018 kommer det österrikiska ordförandeskapet efter dialog med rådets rättstjänst att informera om läget vad gäller förfarandet mot Ungern inom ramen för artikel 7(1) EU-fördraget.

Bakgrunden till behandlingen är att Europaparlamentet den 12 september röstade för ett motiverat föreslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. Bland annat har Europaparlamentet uttryckt oro vad gäller rättsväsendets oberoende, korruption, religionsfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet m.m.

6 (7)

7

Regeringen har hittills varit tydlig med att utvecklingen i Ungern är oroväckande. Regeringen har också varit tydliga med att respekten för EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete inom unionen och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem och att samtliga medlemsstater måste leva upp till principer för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att med trovärdighet kunna agera för dessa i andra delar av världen.

Tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rättsstatens principer i Ungern behandlades senast i EU- nämnden den 14 september 2018 inför Allmänna rådet den 18 september.

8. Övriga frågor

-

7 (7)