Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7E0D

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  FISKE

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Rådets förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2019 (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUF-fördraget)
  - Politisk överenskommelse

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 4. Reformpaketet för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020
  a) Förordningen om de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken
  b) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
  c) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Uppdateringen av EU:s bioekonomistrategi
  - Diskussion
  forts.
 6. Övriga frågor
  a) Interparlamentarisk konferens om parlamentens roll i utformningen av framtiden för livsmedel och jordbruk (Zagreb den 22?23 november 2018)
  - Information från den kroatiska delegationen
  b) Aktuellt lagstiftningsförslag
  Förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020
  - Information från kommissionen
  c) Konferens om utvecklingen av vegetabiliskt protein i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar (Wien den 22?23 november 2018)
  - Information från ordförandeskapet
  d) Massiva skogsskador i Europa
  - Information från ordförandeskapet
  e) Uppföljning av fipronil-incidenten: lägesrapport om genomförandet
  - Information från kommissionen
  f) Inrättande av ett internationellt centrum för lösningar på antimikrobiell resistens (Icars) i syfte att stärka kampen mot antimikrobiell resistens, särskilt i låg- och medelinkomstländer
  - Information från den danska delegationen