Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7E0E

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Förordningen om ett program för miljö- och klimatpolitik (Life)
  - Partiell allmän riktlinje
 4. Förordningen om koldioxidnormer för tunga fordon
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Långsiktig EU-strategi för minskning av växthusgasutsläppen
  - Föredragning av kommissionen och diskussion
 6. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Förordningen om taxonomi
  ii) Direktivet om engångsplaster
  iii) Förordningen om långlivade organiska föroreningar
  (POP) (omarbetning)
  iv) Förordningen om samordning av rapporterings-
  skyldigheter på miljöområdet
  v) Dricksvattendirektivet (omarbetning)
  vi) Förordningen om normer för minskade koldioxidutsläpp
  från personbilar och lätta nyttofordon
  - Information från ordförandeskapet

  b) Rapporter om internationella möten under senare tid
  i) Konventionen om biologisk mångfald (Sharm el Sheikh,
  Egypten, 17?29 november 2018)
  ? 14:e partskonferensen (COP 14) för konventionen om
  biologisk mångfald
  ? COP-MOP 9 i dess egenskap av möte mellan parterna i
  Cartagenaprotokollet om biosäkerhet
  ? COP?MOP 3 i dess egenskap av möte mellan parterna i
  Nagoyaprotokollet om tillträde samt fördelning av nytta
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  ii) COP 24 FN:s ramkonvention om klimatförändringar
  (Katowice, Polen, 2?14 december 2018)
  - Information från ordförandeskapet, kommissionen och den polska delegationen

  c) Rapport om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning
  - Information från kommissionen

  d) Framtiden för EU:s miljöpolitik ? Vägen till EU:s åttonde miljöhandlingsprogram
  Resultat av det informella mötet mellan miljö- och transportministrarna (Graz, Österrike, den 29?30 oktober 2018)
  - Information från ordförandeskapet

  e) ?Graz-deklarationen? ? Starten på en ny era: Ren, säker och prismässigt överkomlig rörlighet i Europa
  Resultat av det informella mötet mellan miljö- och transportministrarna (Graz, Österrike, den 29?30 oktober 2018)
  - Information från ordförandeskapet

  f) Antagande av åtgärder på EU-nivå för att skapa förutsättningar för stoppa användningen av miljöfarliga ämnen som ingår i växtskyddsmedel
  - Information från den belgiska delegationen

  g) Mellanliggande sessioner i mötena mellan parterna i konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) och protokollet om strategiska miljöbedömningar Genève den 5?7 februari 2019)
  - Information från den litauiska delegationen

  h) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den rumänska delegationen