TTE_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7E12

Kommenterad dagordning rådet

2018-12-10

Miljö- och energidepartementet

Internationella sekretariatet

Rådets möte (energiministrarna) den 19 december 2018

1.Antagande av dagordningen

2.Godkännande av A-punktslistan

3.Paketet för ren energi

Förslag till förordning för ett styrningssystem för Energiunionen KOM (2016) 759

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet KOM (2016) 761

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv för förnybar energi för perioden 2020-2030 KOM (2016) 767

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el KOM (2016) 861

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krisberedskap och upphävande av direktiv 2005/89/EG KOM (2016) 862

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter KOM (2016) 863

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el KOM (2016) 864

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Muntlig information från ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd:

Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

Kommissionen presenterade i november 2016 ett paket med sju rättsakter på energiområdet: Ren energi-paketet. Paketet innehåller förslag till revideringar av energieffektiviserings- och förnybartdirektiven för att bland annat anpassa dessa till nya målnivåer för 2030. Paketet innehåller också ett förslag till en förordning för ett styrningssystem för Energiunionen, samt nya bestämmelser för elmarknaden med en omarbetning av elmarknadsdirektivet, elhandelsförordningen, riskberedskapsförordningen och förordningen för Byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter ACER.

En preliminär överenskommelse om förslagen till reviderade direktiv för förnybar energi och energieffektivisering, liksom för den så kallade styrningsförordningen för Energiunionen nåddes sommaren 2018 mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Överenskommelsen formaliserades genom formellt antagande i rådet den 4 december 2018. Överenskommelser om förslagen till rättsakter för den inre marknaden (elmarknadsdirektivet, elhandelsförordningen, krisberedskapsförordningen och ACER-förordningen) väntas nås i trepartsförhandlingar inför energiministrarnas möte den 19 december 2018. Dessa rättsakter väntas sedan formellt antas i rådet som A-punkter under första delen av 2019.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Samtliga förslag har behandlats i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Bland annat skedde överläggning med näringsutskottet om samtliga förslag den 24 januari 2017. Överläggning om målnivåer för energi till 2030 och växthusgasutsläpp till 2050 skedde i näringsrespektive miljö- och jordbruksutskotten den 8 respektive den 15 februari 2018. Därutöver har information givits i näringsutskottet och samråd med EU-nämnden skett för

2 (7)

samtliga eller flera av förslagen inför samtliga energiministermöten under 2017 och 2018.

Faktapromemoria:

Faktapromemoria 2016/17:FPM42 Förordning för ett styrsystem för Energiunionen

Faktapromemoria 2016/17:FPM43 Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda

Faktapromemoria 2016/17:FPM44 EU-kommissionens förslag till nya bestämmelser på elmarknadsområdet

Faktapromemoria 2016/17:FPM45 EU-kommissionens förslag till direktiv för förnybar energi för perioden 2020-2030

Fortsatt behandling av ärendet:

Förnybartdirektivet, energieffektiviseringsdirektivet samt styrningsförordningen för Energiunionen antogs som A-punkter den 4 december 2018. De väntas publiceras i Europeiska unionens officiella tidning den 21 december och träda ikraft tre dagar efter publicering. Förslagen om den inre marknaden slutförhandlas och en överenskommelse mellan rådet, kommissionen och Europaparlamentet väntas under december månad 2018. Dessa rättsakter väntas sedan formellt antas av rådet som A- punkter under början av 2019.

4. Förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Muntlig information från ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd:

Tomas Eneroth (för hela förordningen), Peter Eriksson (för telekomdelarna i förordningen) och Ibrahim Baylan (för energidelarna i förordningen)

3 (7)

Förslagets innehåll:

Förslaget fastställer den rättsliga grunden för Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2021–2027. Fondens övergripande mål är att ge stöd åt att EU:s politiska mål inom transport, energi- och digitaliseringssektorerna uppnås. Detta genom att möjliggöra eller påskynda investeringar i så kallade projekt av gemensamt intresse inom ramen för de transeuropeiska näten (transport, energi, digital) och att ge stöd till gränsöverskridande samarbete om produktion av förnybar energi. Förslaget hanteras av transportministerkretsen som antog en partiell allmän inriktning om förslaget vid sitt möte den 3 december 2018. Det österrikiska ordförandeskapet väntas vid energiministrarnas möte ge information om att en överenskommelse om partiell allmän inriktning nåtts för förslaget.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Statsrådet Eneroth samrådde med EU-nämnden inför beslut om partiell allmän inriktning om Fonden för ett sammanlänkat Europa vid mötet för TTE transport den 3 december 2018.

Fortsatt behandling av ärendet:

Trepartsförhandlingar mellan rådet, kommissionen och Europaparlamentet väntas under första kvartalet 2019.

Faktapromemoria:

Faktapromemoria 2017/18:FPM151 Fonden för ett sammanlänkat Europa

5)Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Presentation från kommissionen och efterföljande diskussion.

Ansvarigt statsråd:

Isabella Lövin

4 (7)

Förslagets innehåll:

Kommissionens meddelande bygger på en analys av åtta möjliga scenarier för minskningar av EU:s växthusgasutsläpp till 2050. Utsläppsminskningarna hos scenarierna varierar från 80 procents minskning av växthusgaser till scenarier där EU inte har några netto-utsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050. Kommissionen analyserar också en kombination av åtgärder som tillsammans bedöms resultera i att EU blir koldioxidneutralt 2050 och kan nå upp till de åtaganden man gjort inom ramen för Parisavtalet. De olika åtgärderna spänner över flera politikområden. Energisektorn spelar en central roll eftersom den ensam står för över 75% av EU:s växthusgasutsläpp. Bland områden som analyseras finns energieffektivisering, förnybar energi och elektrifiering, industriell konkurrenskraft och cirkulär ekonomi, bioekonomi och kolsänkor, koldioxidavskiljning och lagring (CCS), forskning och allmänhetens engagemang i omställningen. Strategin innehåller inga förslag på ny politik och aviserar inte heller något nytt utsläppsmål för 2030. Kommissionen drar slutsatsen att EU behöver öka sina ansträngningar för att bli koldioxidneutralt 2050, för att på så sätt kunna dra ekonomisk nytta av de förändringar man står inför.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar meddelandet om en långsiktig klimatstrategi och att kommissionen presenterat möjliga handlingsalternativ inom energisektorn för att EU ska nå netto-nollutsläpp 2050 och kunna respektera sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet. Regeringen delar kommissionens bedömning att en omställning mot netto-nollutsläpp till 2050 behövs av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Kostnaderna riskerar bli oacceptabelt höga och påverka industrins konkurrenskraft negativt om omställningen sker för sent och i otillräcklig omfattning. För att kunna realisera den målbild som kommissionen beskriver är det enligt regeringens uppfattning viktigt att omställningen, i likhet med vad kommissionen pekar på, inleds tidigt och omfattar hela ekonomin samt görs på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Regeringen välkomnar en fortsatt diskussion om strategin där en viktig fråga blir hur utformningen av generella styrmedel och ökade ansträngningar inom energipolitiken kan åtföljas av minskad detaljreglering för att få bred acceptans.

5 (7)

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Meddelandet offentliggjordes den 28 november 2018 och har inte behandlats i riksdagen.

Fortsatt behandling av ärendet:

Kommissionen har föreslagit att strategin behandlas i alla berörda rådskonstellationer. Fortsatt behandling väntas ske under våren 2019.

Faktapromemoria:

Regeringen avser inkomma till riksdagen med en faktapromemoria inom kort.

6) Övriga frågor

a) Aktuellt lagstiftningsförslag – översyn av gasdirektivet

Den 8 november 2017 föreslog kommissionen ändringar i gasmarknadsdirektivet. Europaparlamentet röstade i plenum om sin position den 18 april 2018. Ordförandeskapet väntas lämna information om läget i förhandlingarna i rådsarbetsgruppen för energi.

b) Uppföljning av initiativet för väte

Ordförandeskapet och kommissionen förväntas under denna dagordningspunkt följa upp det initiativ för att främja vätgas som det österrikiska ordförandeskapet lanserade under det informella energiministermötet i Linz 17-18 september 2018.

c)Europeiskt ledarskap inom förnybar energi: lägesrapport om havsenergi

Kommissionen förväntas under denna dagordningspunkt informera om arbetet inom EU med förnybar energi med särskilt fokus på havsbaserad förnybar energi.

d)Den senaste utvecklingen i fråga om yttre förbindelser på energiområdet

TTE-rådet (energi) har traditionellt en stående punkt på dagordningen där läget i olika löpande internationella energidialoger rapporteras. I dessa dialoger

6 (7)

företräds EU vanligen av ordförandeskapet och kommissionen, som här förväntas rapportera om nyligen genomförda och kommande internationella möten.

e)2019 års val till nästa generaldirektör för Internationella byrån för förnybar energi (Irena)

Den italienska delegationen förväntas under denna dagordningspunkt informera om processen kring val av ny generaldirektör till International Renewable Energy Agency (IRENA). IRENA grundades 2009 och har i dagsläget 159 medlemmar inklusive EU. Italiens kandidat Francesco La Camera är den enda återstående EU-kandidaten.

f) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

Det inkommande rumänska ordförandeskapet kommer under denna punkt att lämna information om sina prioriteringar för det kommande halvåret.

7 (7)