GAC - Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA34

Kommenterad dagordning Allmänna rådet om sammanhållningspolitiken

2019-06-13

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Allmänna rådets möte (Sammanhållningspolitiken) den 25 juni 2019.

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.Antagande av A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3.Lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken efter 2020

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussion

Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson

Förslagets innehåll:

I slutet av maj 2018 lade kommissionen fram sitt förslag till lagstiftningspaket med förordningar för sammanhållningspolitiken 2021–2027.

Under det rumänska ordförandeskapet har rådet enats om partiella mandat som gör det möjligt för ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet. Mandaten omfattar samtliga förordningsförslag inom ramen för sammanhållningspolitiken. Det som inte ingår i mandaten är de delar som är kopplade till den fleråriga budgetgramen (MFF) för perioden 2021-2027.

Nästa steg är att genomföra trilogmöten med Europaparlamentet. Ordförandeskapet har haft inledande möten som förväntas återupptas under den andra halvan av 2019 när ett nytt Europaparlament har formerats.

På dagordningen för allmänna rådets möte om sammanhållningspolitik den 25 juni står en framstegsrapport av förhandlingsläget samt en policydebatt om kommande utmaningar och svårigheter i programmeringen. Ordföranden vill ha vägledning i vilka utmaningar som förutses för programmeringen

2021-2027 mot bakgrund av 2019 års landsspecifika rekommendationer. Därutöver vill man diskutera medlemsstaternas syn på de operationella länkarna mellan EU sammanhållningspolitik och den nuvarande europeiska terminen.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringens övergripande position om sammanhållningspolitiken är att budgeten bör minskas väsentligt. Regeringen välkomnar kommissionens ansats att försöka modernisera sammanhållningspolitiken, men anser att betydligt mer kan göras för att minska utgifterna, koncentrera insatserna och förenkla genomförandet.

Regeringen kommer att notera det rumänska ordförandeskapets framstegsrapport och framföra vikten av en budgetrestriktiv hållning, robust uppföljning och utvärdering i policydebatten om kommande utmaningar och svårigheter i programmeringen.

Det europeiska terminsarbetet är ett värdefullt verktyg som kan leda till en ansvarsfull ekonomisk politik och överensstämmelse med de mål som medlemsstaterna har kommit överens om. Regeringen välkomnar därmed den stärkta kopplingen till sammanhållningspolitiken.

När det gäller utmaningar för programmeringen förordar regeringen att partnerskapsöverenskommelsen ska vara obligatorisk under förutsättning att dokumentet blir strategiskt och inte innehåller sådan information som ska finnas i programmen. För de medlemsstater som har få program och en begränsad budget kan en strategisk del inkluderas i ett program.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Överläggning i näringsutskottet ägde rum 11 december 2018, vidare informerades Näringsutskottet och samråd ägde rum med EU-nämnden inför det senaste allmänna rådet om sammanhållningspolitiken den 30 november 2018. Information lämnades till Näringsutskottet den 11 april 2019.

Fortsatt behandling av ärendet: Förslaget till lagstiftningspaketet förhandlas i rådsarbetsgruppen för strukturella åtgärder.

Faktapromemoria: 2017/18: FPM 133

2 (3)

4. Övriga frågor

Inga övriga frågor aviserade.

3 (3)