TTE, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA36

Kommenterad dagordning rådet

2019-06-13

Infrastrukturdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (energiministrarna) den 25 juni 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Icke lagstiftning

3. Slutsatser om framtiden för energisystemen i energiunionen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Antagande av rådsslutsatser

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Förslagets innehåll:

De föreslagna slutsatserna tar sin utgångspunkt i bland annat kommissionens meddelande En ren planet för alla, Europeiska rådets slutsatser från den 20– 21 mars 2019 och Ren energi-paketet med lagstiftning för att uppnå unionens klimat- och energimål för 2030. Slutsatstexten bekräftar Energiunionens fem dimensioner försörjningstrygghet, inre marknad,

energieffektivitet, minskade klimatutsläpp samt forskning, innovation och konkurrenskraft, samt understryker vikten av att EU till 2050 antar en ambitiös långsiktig strategi som strävar efter klimatneutralitet i linje med Parisavtalet. Den betonar också betydelsen av att medlemsstaterna antar ambitiösa energi- och klimatplaner och att omställningen beaktar regioners förutsättningar. I förslaget till slutsatstext lyfts energinätens betydelse för omställningen fram och man pekar särskilt på till exempel behovet av sammanlänkningar, integrering av ökad andel förnybar energi i näten, elektrifiering, alternativa drivmedel och IT-säkerhet. Förslaget pekar också på behovet av forskning, utveckling och integration av ny teknik på marknaden, liksom på digitaliseringens möjligheter att påverka energisystemen. Slutsatserna pekar även på behovet av ökade investeringar och lyfter fram vikten av marknadsbaserade lösningar, samt vikten av att koppla samman olika energisektorer. I förslaget uppmanas kommissionen beakta slutsatserna inför kommande förslag som syftar till att nå målen för 2030 och klimatneutralitet längre fram.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom förslaget till rådsslutsatser, även om regeringen anser att det vore önskvärt att slutsatserna i än högre grad fokuserade på de långsiktiga utmaningar som följer av ett mål om nettonollutsläpp till 2050, till exempel utfasningen av fossila bränslen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Utkastet till slutsatstext har inte behandlats i riksdagen tidigare.

Fortsatt behandling av ärendet:

Ingen förväntad.

Faktapromemoria:

Har ej upprättats.

2 (4)

4.Yttre förbindelser på energiområdet Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Information från kommissionen och åsiktsutbyte.

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Förslagets innehåll:

Det rumänska ordförandeskapet har inför TT(E) distribuerat ett dokument med beskrivning av några av EU:s pågående externa energirelationer. I underlaget beskrivs bland annat. modernisering av Internationella Energistadgefördraget och förhandlingarna om Energigemenskapen. Ordförandeskapet ställer frågor om hur EU:s företag kan utnyttja Afrikas potential för naturgas och förnybar energi, hur EU och USA kan utveckla samarbetet kring USA:s export av naturgas, samt behovet av ökad ömsesidig marknadstillgång mellan EU och Kina, liksom hur EU kan utnyttja dialogen med de östra medelhavsländerna för att de omfattande naturgasfyndigheter som finns i Egypten, Israel, Cypern och sannolikt även Libanon ska bidra till EU:s försörjningstrygghet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att EU:s energipolitik och externa energirelationer bör vara samspelta. Både dialogerna med tredje land och EU:s instrument för finansiering i till exempel Afrika bör syfta till att främja omställningen till ett klimatneutralt energisystem i linje med Parisavtalets temperaturmål med god försörjningstrygghet. EU:s industri ska kunna utnyttja omställningen för att stärka sin globala konkurrenskraft. Regeringen anser att EU i dialogen med Kina och andra länder bör verka för öppna och inkluderande marknader med förutsägbara villkor. Det behövs ett långsiktigt förutsägbart och hållbart investeringsklimat som främjar förnybara tekniker snarare än fossila investeringar och som undviker inlåsningseffekter i fossila bränslen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Externa energirelationer behandlas återkommande som övrigt-punkter inför TT(E) energi.

3 (4)

Fortsatt behandling av ärendet:

Ingen planerad

Faktapromemoria:

Har ej upprättats.

5. Övrigt

a)Information om utkastet till integrerade nationella energi- och klimatplaner

Enligt den så kallade styrningsförordningen för Energiunionen ställs krav på att medlemsstaterna ska ta fram nationella integrerade energi- och klimatplan (NECP) för perioden 2021–2030. Vad planerna ska innehålla specificeras i förordningen. Medlemsstaterna ska enligt förordningen ha rapporterat utkast på NECP till den 31 december 2018. Kommissionen ska sedan utvärdera och lämna rekommendationer på utkasten senast den 30 juni 2019. Kommissionen väntas vid TT(E) den 25 juni ge en uppdatering kring sitt arbete med att sammanställa rekommendationer på medlemsstaternas utkast till NECP.

b) Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram

Det inkommande finländska ordförandeskapet kommer under denna punkt att lämna information om sina prioriteringar för det kommande halvåret.

4 (4)