Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE10

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Välfärdsekonomi
  - Riktlinjedebatt
 4. Europeiska planeringsterminen 2019
  a) Rekommendationer om 2019 års nationella reformprogram för varje medlemsstat och utkast till förklarande not
  - Godkännande
  b) Bedömning av de landsspecifika rekommendationerna för 2019 och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna för 2018:
  Yttranden från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd
  - Godkännande
  c) Rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 148.2 i EUF-fördraget)
  - Antagande
 5. En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi ? sysselsättningsaspekter
  - Riktlinjedebatt
 6. Övriga frågor
  Internationella utvecklingstendenser i sysselsättnings- och socialpolitiken
  - Information från kommissionen