Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0C96

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Slutsatser om den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020
  Konventionen om biologisk mångfald (mångfaldskonventionen)
  - Antagande
 4. EU:s miljö- och klimatpolitik under den nya valperioden
  - Diskussion
 5. Övriga frågor
  a) Prioriteringar för FN:s miljöprogram (Unep)
  - Information från ordförandeskapet och Uneps verkställande direktör
  b) Kontroll av ändamålsenligheten av direktiven om luftkvalitet
  - Information från kommissionen
  c) Rapport om Europeiska unionens genomförande av Århuskonventionen vad gäller tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
  - Information från kommissionen
  d) Rapporter om viktiga internationella möten under senare tid
  i) Tredje mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver (COP 3) (Genève den 25–29 november 2019)
  ii) 25:e mötet i partskonferensen för FN:s klimatkonferens (COP 25) (Madrid, den 2-13 december 2019)
  iii) 21:a mötet i partskonferensen för Barcelonakonventionen (COP 21) (Neapel, den 2-5 december 2019)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen


                                                                       
  forts. 


  e) Resultatet av det andra EU-forumet för ren luft 2019 (Bratislava den 28–29 november 2019)
  - Information från den slovakiska delegationen
  f) Hanteringen av stora rovdjur
  - Information från den slovenska delegationen
  g) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen