FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D6

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2020-01-13

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 20 januari 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Sahel

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera utvecklingen i

Sahelregionen samt EU:s engagemang i regionen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Det råder ett försämrat säkerhetsläge i flera av länderna i Sahelregionen. Därtill finns stora utmaningar avseende att skapa hållbar utveckling samt säkerställa respekten för mänskliga rättigheter. Regeringen ser med fortsatt oro på utvecklingen i regionen, som har konsekvenser även för Europa. EU bör understryka vikten av att länderna i regionen tar ett större ansvar för att hantera inte minst

säkerhetsutmaningarna och våldsbejakande extremism. Även regionala organisationer har en viktig roll i dessa ansträngningar. EU bör fortsatt bidra med stöd. Det är viktigt att detta stöd baseras på lokalt ägarskap.

EU bör stärka samordningen mellan olika typer av stöd och insatser som EU genomför i regionen, för att få ökat genomslag. FN:s ramverk och insatser bör utgöra en central utgångspunkt. Insatser bör bidra till ett förbättrat säkerhetsläge och hållbar utveckling. Centralt i detta är att hantera grundorsaker till instabilitet som fattigdom, brist på god samhällsstyrning, bristande respekt för mänskliga rättigheter samt för kvinnors lika rättigheter och deltagande, liksom kopplingen mellan klimat och säkerhet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Sahel behandlades senast i EU-nämnden den 10 maj 2019, inför FAC 13 maj.

5. Klimatdiplomati

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Utrikesministrarna förväntas diskutera klimatdiplomati, som en uppföljning av relevanta delar av Europeiska rådets slutsatser den 12-13 december och kommissionens gröna giv som presenterades den 11 december.

Förslag till svensk ståndpunkt: Europeiska rådet uppmanade i sina slutsatser den 12 december den Höge Representanten och kommissionen att ägna EU:s klimatdiplomati särskild uppmärksamhet. Regeringen välkomnar att FAC tidigt i den nya kommissionens mandatperiod ges möjlighet att diskutera EU-gemensamt påverkansarbete i syfte att öka takten i den globala omställningen till klimatneutrala samhällen, bland annat med sikte på COP26 i Glasgow i november. 2020 ska alla parter till Parisavtalet, inklusive EU, presentera nya nationellt fastställda bidrag (Nationally Determined Contributions, NDC) och anta långsiktiga klimatstrategier.

Regeringen anser att det är av största vikt att EU presenterar en NDC med höjd ambitionsnivå i god tid innan COP26. Regeringen bedömer det angeläget att EU i relation till andra länder och regioner påtalar både brådskan och möjligheterna i klimatomställningen. Regeringen avser lyfta

2 (3)

fram sin ansats avseende klimatdiplomati som en möjlighet också för EU gemensamt att använda sig av i dialogen med andra länder och regioner.

6.Informell lunchpunkt om fredsprocessen i Mellanöstern och regionen i övrigt

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet kommer att diskutera situationen i Mellanöstern inklusive konflikten mellan Israel och Palestina. Med anledning av den senaste tidens utveckling i regionen är det möjligt att diskussionen kommer att breddas.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen vill se ett aktivt och samordnat engagemang från EU till stöd för de-eskalering, dialog och för politiska lösningar i Mellanöstern som bygger på respekt för folkrätten. HR/VP Borrells aktiva förhållningssätt, som inkluderar breda kontakter med alla berörda parter, bidrar till detta vilket regeringen välkomnar. En lösning på konflikten mellan Israel och Palestina fortsätter att vara en viktig fråga i regionen. Regeringen fortsätter att stödja en tvåstatslösning och ett slut på ockupationen. EU bör fortsätta att driva den sedan länge överenskomna MEPP-politiken, som baseras på folkrätten och FN:s säkerhetsråds resolutioner. Israels legitima säkerhetsbehov måste hörsammas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: FAC diskuterade fredsprocessen i Mellanöstern vid en informell lunch med Jordaniens utrikesminister den 17 juni 2019. Inför detta informerades EU-nämnden den 14 juni.

3 (3)