GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1BCD

Kommenterad dagordning rådet

2020-01-20

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 28 januari 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Presentation av det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Det kroatiska ordförandeskapet väntas på Allmänna rådet presentera sitt arbetsprogram för rådets arbete under första halvåret 2020 (1 januari – 30 juni).

Arbetsprogrammet distribuerades i början av januari och innehåller kortfattat fyra pelare: 1) Ett Europa som utvecklas (bl.a. den gröna given, den inre marknaden, social pelaren, EMU); 2) Ett Europa som ansluter (bl.a. transport, energi, AI, utbildning, kultur, sport); 3) Ett Europa som skyddar (bl.a. rättsliga frågor, migration, rättsstatens principer) och slutligen 4) Ett inflytelserikt Europa (bl.a. möten med andra länder, bekämpa klimatförändringar). Vidare

2

är övergripande och viktiga frågor under det kroatiska ordförandeskapet MFF, utvidgningen, framtidskonferensen och Brexit. Nämnden har tagit del av programmet.

4. Konferensen om Europas framtid

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet kommer en första diskussion att hållas om kommissionens förslag till en konferens om Europas framtid. Kommissionens närmare förslag till organisation av konferensen är ännu inte presenterat. Ett meddelande är aviserat till den 22 januari.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har i sin politiska vägledning för kommissionens arbete under den kommande mandatperioden utlovat en konferens om Europas framtid. Konferensen ska syfta till att stärka demokratin i Europa och ge medborgarna en möjlighet att göra sin röst hörd. Konferensen ska inledas under 2020 och löpa under två år. Avsikten är att Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska enas om målen för konferensen.

Konferensen var föremål för en första diskussion på Europeiska rådet den 12 december 2019. I slutsatserna från mötet erinras om att prioritet bör ges åt att genomföra den strategiska agendan och att uppnå konkreta resultat till förmån för medborgarna, liksom att konferensen bör bygga på medborgardialoger. Europeiska rådet underströk vikten av interinstitutionell balans och delaktighet från såväl EU-institutionerna som medlemsstaterna och nationella parlament.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att de slutsatser som antogs av Europeiska rådet i december 2019 ska vara vägledande för det fortsatta arbetet med konferensen, dvs. att prioritet bör ges åt att genomföra den strategiska agendan och att uppnå konkreta resultat till förmån för medborgarna, baserat på medborgardialoger, liksom att nationella parlament bör involveras

2 (3)

3

nära i arbete med konferensen. Framtidskonferensens medborgardialoger borde kunna vara ett verktyg för kommissionen för att ge ytterligare stöd för och förankra hur prioriteringarna i den strategiska agendan genomförs på bästa sätt.

Regeringen anser att konferensen bör undvika institutionell dragkamp och kompetensdiskussioner. Grundläggande för regeringen är att bevara den fördragsfästa institutionella balansen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Samråd skedde i EU-nämnden den 11 december 2019 inför behandling som en övrig fråga på Europeiska rådets dagordning.

Överläggning om konferensen kommer att ske i utrikesutskottet den 23 januari.

5. Övriga frågor

-

3 (3)